Τρίτη, Δεκεμβρίου 02, 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση για τα τρέχοντα – ενεργά Προγράμματα Συνχρηματοδότησης ή άλλης Αναπτυξιακής υποστήριξης από την Ε.Ε. και την Ελληνική Κυβέρνηση

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – Πρόγραμμα Αγροτ. Ανάπτυξης 2007-2013 (Μέτρο 1.1.2)
Το πρόγραμμα αυτό , αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποσκοπεί στην πληθυσμιακή αναζωογόνηση της Υπαίθρου, την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Γεωργίας και είναι ύψους 305 εκατομ. Ευρώ. Προβλέπει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης (20.000 – 40.000 Ευρώ) για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών (έως 40 ετών) , ανάλογα με την περιοχή της μονάδας εκμετάλλευσης (ορεινή – κανονική – μειονεκτική), τον τομέα παραγωγής (κτηνοτροφική – φυτική – μεικτή) και το επίπεδο του υπολογιζόμενου εισοδήματος της μονάδας. Η καταβολή γίνεται σε 3 δόσεις : 40% με την απόφαση ένταξης – 30% τον 2ο χρόνο μετά την ένταξη, εγγραφή στον ΟΓΑ και ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος που απαιτείται – 30% όταν έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες της εκμετάλλευσης (εντός 5ετίας από την ένταξη). Ο Φάκελος υποψηφιότητας καταρτίζεται από πιστοποιημένους Συμβούλους και κατατίθεται στις κατά τόπους Περιφέρειες – για τις Κυκλάδες στην Περιφέρεια Νοτ. Αιγαίου – και είναι υποχρεωτική η εγγραφή στον ΟΓΑ και η παρακολούθηση εκπαιδ. Προγράμματος του ΕΚΕΠΙΣ ( 150 ωρών – μέσα στην πρώτη 3ετία από την ένταξη), ενώ η απόφαση ένταξης θα εκδίδεται μέσα σε 4-5 μήνες από την υποβολή.


Ενθάρρυνση Επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Μικρά σχέδια Βελτίωσης Μονάδων αιγοπροβατοτροφίας
Και αυτό το πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων , ύψους 100-200 εκατομ. Ευρώ, απευθύνεται στις ήδη υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβατοτροφίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους ως προς την γαλακτοπαραγωγή και την βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής της μονάδας και των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων. Έτσι περιλαμβάνει από την κατασκευή κτιρίου και την αγορά εξοπλισμού άμελξης – ψύξης – σιλό αποθήκευσης γάλακτος – αποθήκες ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου – ηλιακού θερμοσίφωνα και ηλεκτρογεννήτριας (για ενεργειακή αυτονομία και εξασφάλιση της υγιεινής συντήρησης των ευαίσθητων γαλακτοκομικών προϊόντων). Αφορά και επιτρέπει την συμμετοχή γεωργών- κτηνοτρόφων κατά κύριο επάγγελμα (εγγεγραμμένων στον ΟΓΑ), ηλικίας 18-60 ετών (σαν φυσικά πρόσωπα) ή νομικά πρόσωπα νόμιμα εγκατεστημένα (με άδεια λειτουργίας + βεβαίωση από Δήμο για εκτός σχεδίου περιοχή + χαρακτηρισμό καταλληλότητας της έκτασης από το αρμόδιο Δασαρχείο). Προβλέπει επιδότηση κατά 40-75 % του κόστους των παραπάνω επενδύσεων – δαπανών (40% για κανονικές περιοχές – 50% για ορεινές-μειονεκτικές-Natura και επιπλέον 10 % για νέους σε ηλικία αγρότες) με ανώτατο όριο αυτών τις 50.000 Ευρώ. Η υποβολή των Φακέλων γίνεται στις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας των Νομαρχιών – Επαρχείων ή και στους Δήμους – Κοινότητες όπου αυτό δεν είναι δυνατό.

Επιδότηση του κόστους Δανεισμού Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – μέσω Τ.Ε.Μ.Π.Ε. – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Μ.Μ.Ε. (δράση 2.10.2)/ Υπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνέχεια της ίδια Δράσης, ενταγμένης στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, πήρε μια νέα παράταση καθώς και βελτίωση των όρων του έως το τέλος Νοεμβρίου, και αφορά την επιδότηση του επιτοκίου Δανεισμού κατά 6%, για Δάνεια που θα συναφθούν με Τράπεζες νόμιμα λειτουργούσες (μέλη της Ένωσης Ελλην. Τραπεζών) προκειμένου να γίνουν δαπάνες και αγορά παγίων και εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας – παραγωγής των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (με 0-20 εργαζόμενους, περιλαμβάνει δηλαδή τις ατομικές – Ο.Ε. – Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) . Στις συγκεκριμένες Δανειοδ. Συμβάσεις το Τ.Ε.Μ.Π.Ε. αναλαμβάνει τόσο την Εγγυοδότηση των επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση αποπληρωμής με όρια του Δανείου από 10.000 Ευρώ (ελάχιστο) έως 400.000 Ευρώ (μέγιστο) καθώς και την Επιδότηση του επιτοκίου του Δανείου κατά 6 % . Προϋπόθεση είναι να μην έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία ή Φορολογικών παραβάσεων στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, καθώς και να παρουσιάζουν στοιχειώδη κεφαλαιακή επάρκεια και θετικά οικονομικά στοιχεία στις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (όχι ζημιογόνες).

Στα παραπάνω αναμένεται να προστεθούν έως το τέλος του 2008 – με εφαρμογή από το 2009 – οι παρακάτω πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και άλλων φορέων της, για την στήριξη των Επιχειρήσεων εν μέσω της χρηματοοικονομικής κρίσης που διέρχονται στο σύνολο τους οι Οικονομίες όλων σχεδόν των Κρατών ανά την Υφήλιο :

Επιδότηση του δανεισμού για κεφάλαια κίνησης Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ( δάνεια 3ετή / ύψους έως 350.000 Ε – με επιτόκιο Euribor + 2,1% - επιδότηση επιτοκίου 6% - 80% εγγυοδότηση από το Τ.Ε.Μ.Π.Ε. – μη επιτρεπόμενη πρόσθετων εξασφαλίσεων από τις Τράπεζες που θα δηλώσουν συνεργασία (αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος προσημειώσεων ή άλλων δεσμεύσεων σε ακίνητα – λογαριασμούς – τίτλους και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των επιχειρηματιών !!!)

Δάνεια προς τις Μ.Μ.Ε. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
( με μικρότερο επιτόκιο – επιδοτούμενα – μέσω των συνεργαζόμενων μόνο Τραπεζών (προς το παρόν έχουν προσυπογράψει οι : EUROBANK – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ)
Πρόγραμμα «JASMINE» της Ε.Ε. – Δάνεια σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (0-9 εργαζομ.) και αυτοαπασχολούμενους(16-64 ετών) (ύψος 10.000-25.000 Ευρώ- χαμηλότατο επιτόκιο – αρχική περίοδος χάριτος – θα συνοδεύονται με τεχνική-συμβουλευτική υποστήριξη από αρμόδιους)

Πρόγραμμα «JEREMIE» της Ε.Ε. – (παρόμοιο με το προηγούμενο , αλλά για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (0-20 εργαζομ.) και ύψος 25.000 Ευρώ περίπου)

Πρόγραμμα «JESSICA» της Ε.Ε. – (παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά για χρηματοδότηση αναπτυξιακών εργών των Ο.Τ.Α.)

Η παραπάνω ενημέρωση πιστεύω να δημιουργήσει την διάθεση περαιτέρω σκέψεων και προγραμματισμού αποφάσεων ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού των μικρών και μεμονωμένων επιχειρηματιών του νησιού μας – της Άνδρου – αλλά και των άλλων Κυκλαδονησιών , που πρέπει και ελπίζω
να διεκδικήσουμε την επιβίωση και μελλοντική ευημερία μέσα από παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες νέας μορφής και σύγχρονης αντίληψης.


ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων μηχανικός / Μεσίτης Α.Σ.-
Σύμβουλος Ανάπτυξης Μ.Μ.Ε. (πιστοπ. ΕΟΜΜΕΧ)


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα