Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

REAL ESTATE AND DEVELOPMENT
Ãñáöåßá áðü ôï ìÝëëïí
#97 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ ÅÉÓÏÄÏÓ ÌÅËÙÍ
E-mail:

Êùäéêüò:
ÍÅÁ ÌÅËÇ
ÊËÅÉÓÉÌÏ 26/09: AÓTAK ¤6,50 (-0,00), ÅÕÐÑÏ ¤7,40 (-1,43), ËÁÌÄÁ ¤3,93 (+1,29), REDS ¤0,5120 (+0,79), MIÃÑE ¤1,45 (-2,03), ÔÑÁÓÔÏÑ ¤0,7930 (+2,32)   -  
    Óýíèåôç áíáæÞôçóç
ËÜèïò ç õðïâÜèìéóç ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý
RE+D Magazine
26-09-2013, 12:41

Ïé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí áíáóôñïöÞ ôçò öèßíïõóáò ðïñåßáò ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý ìåôÜ ôï 2010 êáé ç áíÜãêç äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ ïñãáíùôéêïý êáé íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ ãéá ôïí éáìáôéêü ôïõñéóìü, Þôáí ôá âáóéêÜ èÝìáôá ðïõ óõæçôÞèçêáí êáôÜ ôç óçìåñéíÞ çìåñßäá «Éáìáôéêüò Ôïõñéóìüò ãéá ìéá ÍÝá ÓôñáôçãéêÞ ÁíÜðôõîç» ðïõ äéïñãÜíùóáí ç ÊåíôñéêÞ ¸íùóç ÄÞìùí ÅëëÜäáò (ÊÅÄÅ), ï Óýíäåóìïò ÄÞìùí Éáìáôéêþí Ðçãþí ÅëëÜäáò (ÓÄÉÐÅ) êáé ç Ðëçñïöüñçóç - Åðéìüñöùóç ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç ÁÅ (ÐÅÔÁ).

Óýìöùíá ìå óôïé÷åßá ôçò ÏìÜäáò ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ Êïéíùíéêþí Åñåõíþí, ðïõ ìåëÝôçóå ôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ôçò åðéóêåøéìüôçôáò ôùí ëïõôñéêþí ìïíÜäùí êáé ðáñïõóßáóå ôá åõñÞìáôÜ ôçò óôçí çìåñßäá, áðü ôï 2010 Üñ÷éóå íá óçìåéþíåôáé óçìáíôéêÞ ðôþóç ôçò åðéóêåøéìüôçôáò, ðïõ áðïäßäåôáé êõñßùò óôéò ðåñéêïðÝò ôùí ÷ïñçãÞóåùí áðü ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá óôïõò äéêáéïý÷ïõò.

ÓõãêåêñéìÝíá, ìåôáîý ôùí åôþí 2005-2009 ðáñïõóéÜæåôáé óôáèåñÞ áíïäéêÞ ðïñåßá óå åôÞóéá âÜóç, ìå áðïôÝëåóìá ôçí áýîçóç ôùí åéóéôçñßùí êáôÜ 17,3%. Ç åéêüíá áíôéóôñÝöåôáé ôï 2010 (ìå ðôþóç 11%) êáé åðéäåéíþíåôáé ôï 2011, ìå ôá åéóéôÞñéá íá õóôåñïýí êáôÜ 19,8% óõãêñéôéêÜ ìå ôï 2005. Ôï 2012 ðáñáôçñåßôáé ðåñáéôÝñù ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí åéóéôçñßùí êáôÜ 45% óõãêñéôéêÜ ìå ôï 2011.

Ç äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí åéóéôçñßùí ôùí ëïõôñéêþí ìïíÜäùí áðïäßäåôáé óôç ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí åãêñéíüìåíùí áéôÞóåùí, óôç óõññßêíùóç ôçò ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò ôçò åãêñéíüìåíçò èåñáðåßáò êáé óôçí åîáßñåóç êÜðïéùí ðáèÞóåùí áðü ôïí êáôÜëïãï ôùí åãêñéíüìåíùí ðáñï÷þí. ÅðéðëÝïí, ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôç ìåßùóç ôïõ áñéèìïý ôùí åðéóêåðôþí ðïõ êÜëõðôáí ôç äáðÜíç ìå äéêïýò ôïõò ðüñïõò êáé ôùí çìåñþí äéáìïíÞò. Ï áñéèìüò ôùí óõãêåêñéìÝíùí åðéóêåðôþí Ý÷åé ìåéùèåß äñáìáôéêÜ.

Ïé äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, óõíïëéêÜ, óõãêåíôñþíïõí ôá ìéóÜ åéóéôÞñéá (49,87% ðáíåëëáäéêÜ). ÌÜëéóôá, ç ðïóïóôéáßá áíáëïãßá ôïõò áõîÜíåé ìå ôçí ðÜñïäï ôùí åôþí áðü 45,74% ôï 2005 óå 67,98% ôï 2012. Ôç ìåãáëýôåñç ðôþóç ðáñïõóéÜæïõí ïé éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò (ðëçí Áéäçøïý). Óå üëåò ôéò êáôçãïñßåò öïñÝùí åêìåôÜëëåõóçò, åêôüò ôùí äçìïôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ôá åéóéôÞñéá ôïõ 2012 åßíáé óçìáíôéêÜ ÷áìçëüôåñá áðü ôá åéóéôÞñéá ôïõ 2005. ÓõãêñÜôçóç åéóéôçñßùí åðéôõã÷Üíåôáé ìüíï óôéò ìïíÜäåò ôçò ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò, üðïõ ïé öïñåßò åêìåôÜëëåõóçò åßíáé äçìïôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ç ðôþóç ôùí åéóéôçñßùí ìåôáîý 2009-2012 åßíáé 48,8%.

Ï ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ, Êþóôáò Áóêïýíçò, óçìåßùóå üôé ç öèßíïõóá ðïñåßá èá ðñÝðåé íá ðñïâëçìáôßóåé ôïõò áñìüäéïõò êáé åðåóÞìáíå ôçí áíÜãêç íá åíôá÷èåß ï éáìáôéêüò ôïõñéóìüò óôï óõíïëéêü óôñáôçãéêü ó÷åäéáóìü ôçò ôïõñéóôéêÞò ðñïâïëÞò ôçò ÷þñáò. ÁíáöÝñèçêå óôçí ðñïóÝëêõóç íÝùí åðåíäýóåùí óå óýã÷ñïíåò ëïõôñéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé êáôÝèåóå ðñüôáóç ãéá áíÜëçøç ðñùôïâïõëéþí óå ôïðéêü åðßðåäï ìå ôéò ôïõñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí.

Áõôü, ôüíéóå ï ê. Áóêïýíçò, óçìáßíåé áêüìç ìßá óõíÝñãåéá: «ÁãñïôéêÝò óõíåôáéñéóôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ðïéïôéêÝò ðáñáãùãÝò ôïðéêþí ðñïúüíôùí ãéá íá ôá ðñïùèÞóïõìå êáé ãéá íá Ý÷ïõìå ìßá åðéðëÝïí ðñïóôéèÝìåíç áîßá. Äéüôé öïâÜìáé üôé áðü ôïí ôñüðï ðïõ äéá÷åéñßæåôáé óÞìåñá ôï êýêëùìá ôùí tour operators ôïõò ôïõñßóôåò, ôá ïöÝëç ìáò åßíáé ðïëý ëßãá». ÐáñÜëëçëá, ðñïáíÞããåéëå üôé «ç ÊÅÄÅ ðñïôßèåôáé íá äéåêäéêÞóåé ìáæß ìå ôï óýíäåóìï äÞìùí ìå éáìáôéêÝò ðçãÝò ìéá óõíïëéêÞ áíôéìåôþðéóç, ðïõ ü÷é ìüíï èá êáôáäåßîåé ôé ãßíåôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá óùóôÜ êáé ôé ëÜèïò Þ ðïý ïöåßëåôáé ç óçìåñéíÞ ìç éêáíïðïéçôéêÞ ðïñåßá, áëëÜ êáé üëá üóá ðñÝðåé íá ãßíïõí ãéá íá áíáóôñÝøïõìå ôç óçìåñéíÞ öèßíïõóá ôÜóç».

Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÄÞìùí Éáìáôéêþí Ðçãþí ÅëëÜäïò, Ðáíáãéþôçò Æáöåéñßïõ, åßðå üôé åßíáé áíáãêáßï üëïé ïé áñìüäéïé íá êáôáëÜâïõí üôé Ý÷åé îåðåñáóôåß ï ôñüðïò ðïõ áíôéìåôùðßæåôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá ï éáìáôéêüò ôïõñéóìüò êáé íá áíáðôõ÷èåß Ýíá íÝï óôñáôçãéêü ó÷Ýäéï. ÊáôÝóôçóå óáöÝò üôé åßíáé áíÜãêç íá äçìéïõñãçèåß Ýíá íÝï äéáöïñåôéêü ïñãáíùôéêü ðëáßóéï, ç Ðïëéôåßá íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí êáôÜñôéóç åíüò íÝïõ ó÷åäßïõ íüìïõ êáé íá õëïðïéçèïýí üëåò ïé áðáñáßôçôåò íïìïèåôéêÝò ñõèìßóåéò.

«Ìðïñïýìå íá åðåêôåßíïõìå ôçí ôïõñéóôéêÞ ðåñßïäï êáé ìåôÜ ôï ÓåðôÝìâñéï Þ ôïí Ïêôþâñéï» õðïóôÞñéîå êáé áíáêïßíùóå üôé óôçí Ýêèåóç Polis ï éáìáôéêüò ôïõñéóìüò èá áðïôåëÝóåé êåíôñéêü óçìåßï áíáöïñÜò. ÕðïãñÜììéóå üôé óôü÷ïò ôçò ¸íùóçò ÄÞìùí Éáìáôéêþí Ðçãþí åßíáé íá óõììåôÝ÷ïõí óå åêèÝóåéò óôï åîùôåñéêü, ÷áéñÝôçóå ôçí ðñüôáóç ôïõ ê. Áóêïýíç ãéá óõíÝñãåéá ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò êáé ðñïúüíôùí áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, êáé ðñüôåéíå íá õðÜñîåé åéäéêÞ óõíÜíôçóç ãéá ôï èÝìá áõôü.

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Ôïõñéóìïý, ÁíáóôÜóéïò ËéÜóêïò, åðåóÞìáíå üôé óôï íÝï áíáðôõîéáêü ìïíôÝëï ï ÅÏÔ óõíåñãÜæåôáé ìå ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç ãéá íá õðÜñîïõí ïé áíáãêáßåò áëëáãÝò êáé óçìåßùóå üôé óôü÷ïò åßíáé ç ÅëëÜäá íá áðïôåëÝóåé ôçí «ðñùôåýïõóá ôïõ éáìáôéêïý ôïõñéóìïý ôçò Åõñþðçò».

Clear Insight
ÓýìâïõëïòÅËËÁÄÁ

ÄÉÁÑ×ÙÍ ÁÅ
Áñ÷éôÝêôïíáòÅËËÁÄÁ

ÅÔÁÄ A.E.
Eôáéñåßá ôïõ ÄçìïóßïõÅËËÁÄÁ

ICI
ÅðåíäõôéêÞ ÅËËÁÄÁ

Eurobank Property Services
ÓýìâïõëïòÅËËÁÄÁ

ÄÞìçôñá ÐÜëëç
Óýìâïõëïò ÌÜñêåôéíãê
Clear Insight
Ãñçãüñçò Äïýíçò
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
ÅÔÁÄ Á.Å.
KõñéÜêïò ÅõáããÝëïõ
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò
Intercontinental International REIC (ICI)
ÄçìÞôñçò Áíäñßôóïò
Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò Eurobank Õðçñåóßåò ÁêéíÞôùí Á.Å
Eurobank Property Services
Äåí âñÝèçêå Ýñãï.
Παραβρέθηκα και παρακολούθησα την Τετάρτη 25/9 την Ημερίδα " Προοπτικές Τουριστικής Ανάπτυξης μεσω του Ιαματικού Τουρισμού" σε συνδιοργάνωση της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ). Με άνω των 50 μελών / Ο.Τ.Α. Πανελλαδικά είναι σημαντική η δραστηριοποίηση του στην συγκυρία της Κρίσης της Ελλάδας , που παράλληλα έχει πλήξει τους Ελληνικούς προορισμούς μετά το 2010 (συνεχής σημαντική απομείωση το 2011 και 2012), εν όψει μάλιστα την Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης στο Τρέντο όπου οι χωρες οφείλουν να παρουσιάσουν τιε Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις τους σχετικά με τον Τουρισμό Υγείας και τις Ιαματικές μορφές του καθώς και την ενσωμάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας ( ΕΕ 2011/24).

Για μιά ακόμη φορά βέβαια με μέγιστη Απογοήτευση μου διαπίστωσα την Πλήρη Απουσία και Απαξίωση από μέρους του Δήμου Άνδρου, ενώ δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την παρουσία εκπροσώπων των άλλων Νησιώτικων Δήμων που στα όρια χωρικής αρμοδιότητας τους διαθέτουν Ιαματικές Πηγές - Λουτρά και άλλες παρόμοιες μορφές (Κύθνου - Μήλου - Κώ - Ρόδου - Σαντορίνης κ.αλ.). Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ο Δ. Ανδρου δεν έχει εγγραφεί ως μέλος του Σ.ΔΗ.Ι.Π. αφού διαθέτει την αξιολογώτατη Πηγή της "Σάριζας" των Αποικίων - με υπερ-100ετή αναγνώριση και σημαντική σύνθεση που ενδείκνυται στην αντιμετώπιση της Χολολιθίασης (αλλά και άλλων ασθενειών),έως και διεθνή βράβευση της - ώστε να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις συνέργειες και τις μαζικές δραστηριοποιήσεις ενός τέτοιου φορέα με πανελλαδική εμβέλεια και αναγνώριση (παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπ. Τουρισμού, του Ε.Ο.Τ., οι πρόεδροι της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Ξ.Ε.Ε.) που σαφέστατα αποσκοπούν στον εμπλουτισμό - ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και την χρονική επέκταση της Αποδοτικής Τουριστικής περιόδου πέρα απο το θερινό 3μηνο !!! Μήπως η Άνδρος δεν χρειάζεται περαιτέρω Ενίσχυση του Τουρισμού της ;;;;; 
Κλείνοντας την παρένθεση τοποθετήθηκα με επερωτήσεις μου στην κατάληξη της Ημερίδας - ως παρών εκπρόσωπος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ , καθώς και του Σ.Α.Δ.Α.Σ./ Επιτρ. Αειφόρου Ανάπτυξης & Τουρισμού - και για το θέμα της Άνδρου άνοιξα μικρή συζήτηση ζητώντας τις προδιαγραφές - απαιτήσεις της Αίτησης Μέλους του Σ.ΔΗ.Ι.Π., όπου πληροφορήθηκα ότι ο καθηγ. Υδρογεωλογίας του Α.Π.Θ. κος Ζήσης Αγγελίδης διαθέτει ήδη παλαιότερα στοιχεία για την ΣΑΡΙΖΑ - ικανά για τον χαρακτηρισμό της ως Μεταλλικής Υδατοπηγής - που όμως οφείλουν:
- να ανανεωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με νεώτερες χημικές αναλύσεις,
- να γίνει Φάκελος Αίτησης με ολα τα ευνοϊκά στοιχεία (ιστορικό - επιδημιολογική / ιατρική τεκμηρίωση των δυνατοτήτων για Ποσι-θεραπεία - άλλες πηγές σε παραπλήσιες θέσεις / ήδη έχει σημειωθεί η "ΛΕΖΙΝΑ', ενώ ακόμη άλλες 100+ πηγές είχε καταγράψει στην δεκαετία του '90 ομάδα με επικεφαλής τον αείμνηστο Ν. Κατσιώτη - ξενοδοχεία και άλλα τουριστ. καταλύμματα σε μικρή απόσταση απο την Πηγή ("ΠΗΓΗ ΣΑΡΙΖΑ" και άλλα) - τεκμηρίωση περιορισμένης τουριστικής περιόδου κ.αλ.) μετά από απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου,
- να επισημανθούν οι νεώτερες σχετικές παρόμοιες δυνατότητες Ανάπτυξης - εμπλουτισμού του Τουρισμού Υγείας στην Άνδρο με όσα προβλέπονται στην Κ.Ο. : Θαλασσοθεραπεία (π.χ. Κυπρί - Ζόρκος - Συνετί κ.α.) - Αεροθεραπεία σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με πυκνή βλάστηση (π.χ. Άρνη - Βουρκωτή - Μαίνητες) - Αμμόλουτρα (Ατένη - Φελλός).
  Ενημερώνοντας εσάς ως θεσμικούς αρμόδιους αλλά και ενεργούς πολίτες, θα περιμένω ανυπόμονα να διαπιστώσω κάποια σοβαρή ανταπόκριση και άμεση κινητοποίηση σας για το κοινό Όφελος του νησιού μας.

Δείτε σχετικά :

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός / μέλος : Τ.Ε.Ε - Σ.Α.Δ.Α.Σ. - ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ & του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ