Παρασκευή, Ιανουαρίου 15, 2010

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ επι του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στα ΚΤΙΡΙΑ

Άρθρο 6 – Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας έχουν οι:
Α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, απόφοιτοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής,
Β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
εφόσον:
ι) Παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, το οποίο πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
ιι) Διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και ενεργειακών επιθεωρήσεων. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου (ι) και έχει ολοκληρώσει συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές, τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική εμπειρία.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν επίσης:
α) Οι ενεργειακοί επιθεωρητές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποκτήσει ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους στην ημεδαπή ή/και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική ή και επιστημονική ως άνω εμπειρία. Οι εν λόγω ενεργειακοί επιθεωρητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της παραγράφου 1 του παρόντος.
β) Νομικά πρόσωπα της οποίας τα μέλη – εταίροι κατέχουν ατομική άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
3. Οι πληρούντες τα προσόντα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και χορήγησης των αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος, ως εξής:
3.1 Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής που χορηγούν πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα της ημεδαπής, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Α’ ή/και Β’ τάξης και για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων (Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίου, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα.
3.2 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγηθούν άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίου, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού μόνο Α’ τάξης και να ενταχθούν στα αντίστοιχα Μητρώα. Μετά από αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών και τη διενέργεια ενδεικτικού αριθμού ενεργειακών επιθεωρήσεων, έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των αδειών τους από Α’ σε Β’ τάξη, μετά από γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Ε.

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ Υπ.ΠΕ.Κ.Α. για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Χωρίς θεμέλια οι εξαγγελίες για τα κτίρια

Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2010 17:14 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Ν. Χρυσόγελος

Η χώρα αποκτά Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αλλά αδυνατεί να αποκτήσει εργαλεία για την εφαρμογή μιας πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας στην πράξη. Στην άμμο δεν κτίζεις παλάτια... Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες όχι μόνο γιατί δεν προωθεί τις αναγκαίες αλλαγές με οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο αλλά και γιατί χρησιμοποιώντας την «πράσινη ανάπτυξη» ως μαϊντανό, κινδυνεύει να απαξιώσει και την ίδια την έννοια αλλά και να συμβάλει στο βάθεμα της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
Όπως δήλωσε η Ιωάννα Κοντούλη, εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων: «Επιτέλους η χώρα αποκτά Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων δυστυχώς όμως αδυνατεί να αποκτήσει εργαλεία για την εφαρμογή και στην πράξη μιας πολιτικής που θα βελτίωνε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τα κτίρια ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3661/08 με έξι χρόνια καθυστέρηση, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο προχωρά ήδη η αναθεώρηση και βελτίωση της. Μόνο με μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας που δαπανάται σήμερα για δροσισμό και θέρμανση των κτιρίων. Άμεσες παρεμβάσεις σε ενεργοβόρα και σπάταλα δημόσια κτήρια χρειάζεται να γίνουν παράδειγμα, ιδιαίτερα σήμερα που όλοι μιλούν για την ανάγκη μείωσης των δημόσιων δαπανών, παράλληλα με τα οικονομικά και τεχνικά κίνητρα για την ιδιωτική κατοικία. Η μείωση της δαπάνης για πετρέλαιο ή ηλεκτρισμό οδηγεί πέρα από το προφανές οικονομικό όφελος και στην βελτίωση και του οικογενειακού, προσωπικού προϋπολογισμού, σε μείωση των εκπομπών αερίων που αλλάζουν το κλίμα, βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη πράσινων και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων»
Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων: «Ο Κανονισμός θα έπρεπε να παρουσιαστεί μαζί με ένα οικονομικό πακέτο και άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν να κάνουν εφικτές τις παρεμβάσεις που απαιτούνται άμεσα σε πάνω από 700.000 κτίρια σε σύνολο 7.000.000 μέχρι το 2015. Για να πετύχουμε ως χώρα το στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 απαιτούνται χρηματοδοτήσεις ύψους τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ από δημόσιους κυρίως αλλά και κοινοτικούς πόρους μέχρι το 2012, αλλά και άλλα κατάλληλα, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικές ρυθμίσεις, ώστε να προσελκυσθούν επιπλέον ιδιωτικοί πόροι, με στόχο τουλάχιστον το 10% των κατοικιών και σημαντικό ποσοστό των δημόσιων κτιρίων να είναι βέλτιστων ενεργειακών προδιαγραφών μέχρι το 2015. Οι ανακοινώσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ προκαλούν ανησυχία γιατί ακόμα και οι ανεπαρκείς πόροι του ΕΣΠΑ που προβλέπονταν να ανέλθουν σε 300 εκατ. (με στόχο να γίνουν παρεμβάσεις σε περίπου 25-30.000 κτίρια) έχουν από τη νέα κυβέρνηση μειωθεί στα 50-100 εκατομμύρια, κάτι που σημαίνει ότι επαρκούν για παρεμβάσεις σε 5-12.000 κτίρια. Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, η ΔΕΗ το 2008 πλήρωσε 600.000.000 Ευρώ για εισαγωγή ρεύματος από το Κοζλοντούι και για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 ενώ δόθηκαν και 300.000.000 Ευρώ για «επίδομα θέρμανσης». Από το 2013 η ΔΕΗ (και μέσω των λογαριασμών οι καταναλωτές) θα πληρώνει 1,5-2,5 δισ, Ευρώ ετησίως για δικαιώματα εκπομπής λόγω της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα».