Τρίτη, Φεβρουαρίου 07, 2012

RE: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ της ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ _ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο ΦΡΑΝ.ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

 

 

From: Franky K.-ANDROS-island-Architect-Eng.+R.E.Developer [mailto:fkall@tee.gr]
Sent: Tuesday, February 07, 2012 4:51 PM
To: 'dimos@andros.gr'; 'info@sousoudis.gr'; 'ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ'
Cc: 'andriaki@hol.gr'; 'Andros News- blog'; 'info@androsinfo.gr'; 'dbassantis@gmail.com'; 'belumi@otenet.gr'; 'FarmAndros@yahoo.gr'; 'ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'; 'Δημητρης Λάσκαρης'; 'theodoros.skylakakis@europarl.europa.eu'; 'franky_kal@yahoo.gr'; 'franky-andros_gr.aegean@blogger.com'
Subject: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ της ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ _ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ απο ΦΡΑΝ.ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗ

 

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πολεοδομική και κοινωνικοοικονομική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Αττικής
  • Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι Περιφέρειας Αττικής
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Περιφέρειας Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ...

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση,  διατίθεται από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα) και βρίσκονται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται. 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. Στην περίπτωση, που ο κύριος του έργου (φορέας πρότασης) δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια, η πρόταση δύναται να υποβληθεί είτε με άλλο δικαιούχο (διαχειριστικά επαρκή) μέσω Προγραμματικής Σύμβασης είτε, αν αφορά σε συνεχιζόμενη πράξη, με ταυτόχρονη υποβολή φακέλου για την έκδοση εγγράφου διαχειριστικής επάρκειας για τη συγκεκριμένη πράξη.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού για τα μεγάλα έργα και τα έργα που παράγουν έσοδα ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(v) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(vi) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vii) Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) - εφόσον διαθέτει ο δικαιούχος.

(viii) Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την πληρότητα, λειτουργικότητα και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.                  

(ix) «Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης» βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόσκληση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ την εν λόγω αίτηση εντός δέκα (10) ημερών.

(x) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι για τη συγκεκριμένη πράξη δεν έχει υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση από ΕΠ του ΕΣΠΑ σε άλλη υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης.

(xi) Στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης.

(xii) Το σύνολο των εγκεκριμένων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια, τεύχη δημοπράτησης, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, καθώς και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.

(xiii) Εφόσον πρόκειται για μελέτη, ή υπηρεσία συμβούλου ή προμήθεια, θα πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με τον ν.3316/05 (μελέτη, υπηρεσία) ή το Π.Δ. 118/2007 - Π.Δ. 60/2007 (προμήθεια).

Τέλος θα πρέπει με ευθύνη του φορέα της πρότασης ή του φορέα υλοποίησης της πράξης, να τηρηθούν οι απαιτήσεις της Υ.Α. 20554/ΕΥΣ 3430/13.05.2010 σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων.

Τι χρηματοδοτείται

  • Αστικές Αναπλάσεις
  • Δίκτυο ποδηλατοδρόμων/δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
  • Νέοι-ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι προς αξιοποίηση
  • Αναπλάσεις και αναβαθμίσεις περιοχών
  • Αναπαλαίωση και ανακαίνιση κτιρίων

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω ΟΠΣ στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα (1ος όροφος, κυρία Γυφτάκη), τις ώρες 09:00-16:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα

Τηλ

213 1320600

Φαξ

213 1320666

Θ. Λέκκας

213 1320600

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/2/2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα