Πέμπτη, Μαΐου 05, 2011

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Π.- Ο.Α.

Áðü:                                nikos Chrys [nikoschry@gmail.com]

ÁðïóôïëÞ:                      20 апреля 2011 г. 2:36

Ðñïò:                              Chelmis Dimitris; gynaikesandros@windowslive.com; FRANJESKO KALLIVROUSSIS - Architect & Real Estate Adv.- ANDROS island; andriakipaper@hol.gr

ÈÝìá:                              eperotisi (ek neou) gia rypansi thalassas apo skoypidia XADA Androu

 

 

Ïéêïëïãéêüò ¢íåìïò

óôçí ðåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ

Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò : Íßêïò ×ñõóüãåëïò

http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com

 

ÏÁ_Á.ÅÐ. 1/ ×ÁÄÁ ¢íäñïõ (óõíåäñßáóç 28/04/2011)

Åðåñþôçóç ðñïò ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ê Ã. Ìá÷áéñßäç, êáé ôïõò áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò ê Ã. Ðïõóóáßï êáé Ã. Ìáêñõùíßôç, óå óõíÝ÷åéá ôçò áðü 20/2/2011 åðéóôïëÞò ìáò

(ìå âÜóç ôï Üñèñï 16 ôïõ ó÷åäßïõ Åóùôåñéêïý Êáíïíéóìïý ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ)

(åðáíáöïñÜ ôçò êáé åðéêáéñïðïßçóç õëéêïý ìå äåäïìÝíï üôé äåí Ý÷åé áðáíôçèåß ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé Ý÷åé êáôáôåèåß åäþ êáé 1,5 ìÞíá)

ÈÝìá: Ç ðåñéâáëëïíôéêÞ êáôáóôñïöÞ áðü ôïí ×ÁÄÁ ¢íäñïõ êáé ç ëåéôïõñãßá ×ÁÄÁ óôá íçóéÜ

Óôéò 4 Öåâñïõáñßïõ 2011 ó÷åäüí ôá ìéóÜ óêïõðßäéá ôïõ ×þñïõ ÁíåîÝëåãêôçò ÄéÜèåóçò ÁðïñéììÜôùí (×ÁÄÁ) ÓôáõñïðÝäá, ðïõ âñßóêåôáé óôï ÷þñï ôïõ ðñïúóôïñéêïý ïéêéóìïý Óôñüöéëá ¢íäñïõ, ðáñáóýñèçêáí áðü ôá íåñÜ ôçò äõíáôÞò âñï÷Þò êáé êáôÝëçîáí óôï ñÝìá êáé óôç óõíÝ÷åéá óôç èÜëáóóá, êáëýðôïíôáò ôçí ðáñáëßá Ó÷ïéíéÜ, üðïõ åêâÜëåé ôï ñÝìá, êáé ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ âõèïý. Ôá ñåýìáôá ðáñáóýñïõí ôá áðïññßììáôá Þ/êáé ôéò åðéêßíäõíåò ïõóßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óå áõôÜ, ìå êßíäõíï åêôåôáìÝíçò åðéâÜñõíóçò ôïõ èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí èáëÜóóéùí åéäþí åõñýôåñùí ðåñï÷þí. Ëüãù ôçò èÝóçò ôïõ ×ÁÄÁ (ðÜíù áðü ñÝìá, ðïëý êïíôÜ óôç èÜëáóóá) áëëÜ êáé ôçò ðïóüôçôáò ðïõ åß÷å óõóóùñåõèåß üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ëåéôïõñãßáò ôçò, Þôáí ðåñéóóüôåñï áðü âÝâáéï üôé áñãÜ Þ ãñÞãïñá èá óõíÝâáéíå ç êáôáóôñïöÞ, êÜôé ðïõ åß÷á äéáðéóôþóåé êáé åãþ óå åðéôüðéá åðßóêåøÞ ìïõ óôéò 23-24 Ïêôùâñßïõ 2010.

¼ìùò, ëßãåò ìüíï ìÝñåò ìåôÜ ôçí êáôÜññåõóç ôçò ÷ùìáôåñÞò, êáé óõãêåêñéìÝíá óôéò 11 Öåâñïõáñßïõ, îÝóðáóå (ãéá Üëëç ìéá öïñÜ) êáé öùôéÜ óôïí ×þñï ÁíåîÝëåãêôçò ÄéÜèåóçò ÁðïññéììÜôùí, åðéâáñýíïíôáò ôçí áôìüóöáéñá êáé ôçí ãýñù ðåñéï÷Þ ìå åðéêßíäõíïõò ñýðïõò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôïí êáðíü áðü ôçí êáýóç ôùí óêïõðéäéþí.

Ï óõãêåêñéìÝíïò ÷þñïò ðáñáìÝíåé óå ëåéôïõñãßá ãéá ðÜíù áðü 30 ÷ñüíéá, áí êáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ îåêßíçóå ùò ðñïóùñéíÞ, êáé ðáñÜ ôéò êáôÜ êáéñïýò êéíçôïðïéÞóåéò ôùí êáôïßêùí, ìå ðéï ðñüóöáôåò áõôÝò ôïõ 2004, ìå ôçí ïõóéáóôéêÞ óõãêÜëõøç ôüóï ôçò êåíôñéêÞò üóï êáé ôçò íïìáñ÷éáêÞò äéïßêçóçò, ðïõ Ýäéíáí Üäåéåò ëåéôïõñãßáò ðáñÜ:

- ôçí êáôÜöïñç ðáñáâßáóç ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò íïìïèåóßáò êáé ôçí ãíþóç üôé óõíôåëåßôáé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá Ýíá ðåñéâáëëïíôéêü Ýãêëçìá óôçí ðåñéï÷Þ,

- ôçí õðï÷ñÝùóç ôåñìáôéóìïý ëåéôïõñãßáò üëùí ôùí ×ÁÄÁ ìÝ÷ñé ôÝëïò 2000 (êáé ìåôÜ áðü ðáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôÝëïò 2008) âÜóåé ôçò Ïäçãßáò 31/99

- ôçí êáôáäßêç ôçò ÷þñáò áðü ôï Åõñùðáúêü ÄéêáóôÞñéï (Ïêôþâñéïò 2005) ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ×ÁÄÁ, ìå áðåéëÞ ðñïóôßìïõ ýøïõò 34.000 åõñþ ãéá êÜèå çìÝñá ëåéôïõñãßáò êÜèå ðáñüìïéïõ ÷þñïõ.

Ï óõãêåêñéìÝíïò ×ÁÄÁ ëåéôïõñãåß ìÝóá óå óçìáíôéêÞ áñ÷áéïëïãéêÞ ðåñéï÷Þ êáé üðùò åðéâåâáéþíåé ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý, óå ó÷åôéêÞ åñþôçóç ðïõ êáôáôÝèçêå óôï åëëçíéêü êïéíïâïýëéï, «Ý÷åé ðïëëÜêéò æçôÞóåé áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ êáé ôï Óýíäåóìï ÄÞìùí ¢íäñïõ ôçí Üìåóç ðáýóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ÷ùìáôåñÞò, äåäïìÝíïõ üôé ðñïêáëåß Üìåóç êáé Ýììåóç âëÜâç óôéò ðáñáêåßìåíåò áñ÷áéüôçôåò" Þäç áðü ôï 2003. Ôïí Áýãïõóôï 2005 áðïöáóßóôçêå ç áðïìÜêñõíóç ôçò ÷ùìáôåñÞò áðü ôïí êçñõãìÝíï áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï åíôüò 1 Ýôïõò. ¼ìùò, êÜôé ôÝôïéï äåí Ýãéíå ìÝ÷ñé ôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôçò 4çò Öåâñïõáñßïõ 2011, åðéâåâáéþíïíôáò üôé óôç ÷þñá ìáò áí êáé Þôáí ãíùóôÜ ôá óôïé÷åßá ôçò ðåñéâáëëïíôéêÞò êñßóçò, åðéëÝ÷èçêå íá êáëõöèåß ôï ðñüâëçìá êÜôù áðü ôï ÷áëß óõóóùñåýïíôáò ôþñá Ýíá ôåñÜóôéï «ðåñéâáëëïíôéêü ÷ñÝïò». Áíåýèõíá êáé áíôéèÝôùò ìå ôçí õðï÷ñÝùóÞ ôïõ ãéá ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ÕÐÅ×ÙÄÅ Ýäéíå ðáñÜôáóç ëåéôïõñãßáò ôïõ ×ÁÄÁ ìÝ÷ñé êáé ôï 2010. Ôïí ÖåâñïõÜñéï 2010 ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò áêýñùóå ôç ó÷åôéêÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç ðïõ åðÝôñåðå ôçí ðáñÜôáóç ëåéôïõñãßáò ôïõ ×ÁÄÁ. Ôï ÕÐ.ÐÏ. ìå ÝããñáöÜ ôïõ, ôïí Áðñßëéï êáé Éïýëéï 2010, æÞôçóå ôç óõììüñöùóç ôçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ðñïò ôçí áðüöáóç ôïõ ÓôÅ êáé ôçí ïñéóôéêÞ ðáýóç ëåéôïõñãßáò ôïõ ðáñÜíïìïõ ×ÁÄÁ áëëÜ êáé ðÜëé äåí Ýãéíå ôßðïôá Ýíá ó÷åäüí ÷ñüíï ìåôÜ.

ÅñùôÜôáé ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò êáé ïé áñìüäéïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò:

·         Ôé åíÝñãåéåò Ýêáíáí Þ áðáßôçóáí óôï ðëáßóéï ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõò, þóôå íá ðåñéïñéóôåß ç ðåñéâáëëïíôéêÞ êáôáóôñïöÞ, íá ðåñéóõëëåãïýí ôá óêïõðßäéá ðïõ Ý÷ïõí êáôáêëýóåé ôçí ðáñáëßá Ó÷ïéíéÜò êáé ôïí âõèü ôçò èÜëáóóáò êáé íá åîõãéáíèåß ç ðåñéï÷Þ ðïõ Ý÷åé ñõðáíèåß;

·         Ðþò åíåñãïðïéÞèçêå ç ÅðéôñïðÞ ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé ôé åíÝñãåéåò Ýêáíå óôï ðëáßóéï ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò, ìéá êáé ðñüêåéôáé ãéá ìéá ôå÷íïëïãéêÞ-ðåñéâáëëïíôéêÞ êáôáóôñïöÞ;

·         Ôé åíÝñãåéåò Ýãéíáí ãéá íá äéáðéóôùèåß ç Ýêôáóç ôçò ñýðáíóçò óôï Ýäáöïò, óôéò ãåéôïíéêÝò êáëëéÝñãåéåò, óôç èÜëáóóá, óôçí áêôÞ áëëÜ êáé óôá èáëÜóóéá åßäç; ¸÷ïõí ïé õðçñåóßåò ôçò ÐåñéöÝñåéáò óõãêåíôñþóåé óôïé÷åßá ãéá ôç ðïóüôçôá ôùí áðïññéììÜôùí ðïõ êáôÝëçîå óôç èÜëáóóá êáé ôçí ðáñáëßá Ó÷ïéíéÜ; Ðüóá åêôéìÜôáé üôé åßíáé;

·         ¸÷ïõí æçôçèåß óôïé÷åßá áðü ôçí ÄÅÇ ãéá ôï êáôÜ ðüóïí Ý÷åé ãßíåé óôï ðáñåëèüí áðüññéøç óôïí óõãêåêñéìÝíï ×ÁÄÁ ôïîéêþí ïõóéþí üðùò PCBs (ðïëõ÷ëùñéùìÝíá äéáöáéíýëéá), ôïîéêÝò ïõóßåò ðïõ áðïôåëïýí óçìáíôéêÞ áðåéëÞ ãéá ôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí õãåßá áëëÜ êáé ðïõ ç êáýóç ôïõò ïäçãåß óå Ýêëõóç Üëëùí ôïîéêþí ïõóéþí üðùò äéïîßíåò êáé öïõñÜíéá;

·         Áðåõèýíèçêáí óôïí åéóáããåëÝá áëëÜ êáé ðïéåò äéáäéêáóßåò êßíçóáí þóôå íá äéåñåõíçèïýí ïé åõèýíåò êáé ïé ðáñáëÞøåéò ôüóï ôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò üóï êáé ôùí ôïðéêþí áñ÷þí ãéá ôçí óõíÝ÷éóç ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ×ÁÄÁ, êáôÜ ðáñÜâáóç ôçò åõñùðáúêÞò êáé åèíéêÞò íïìïèåóßáò áëëÜ êáé íá åðéâëçèïýí ïé êáôÜ íüìï êõñþóåéò;

·         Ðïéïò èá êëçèåß íá êáëýøåé ôï êüóôïò êáèáñéóìïý êáé áðïêáôÜóôáóçò ôïõ ðáñÜêôéïõ êáé èáëÜóóéïõ ðåñéâÜëëïíôïò áðü ôçí êáôÜññåõóç ôçò ÷ùìáôåñÞò óôçí ¢íäñï;

·         ÕðÜñ÷åé Ýãêñéóç ìåôáöïñÜò ôùí áðïññéììÜôùí ôçò ¢íäñïõ óôï ÷þñï ôáöÞò óôçí ÖõëÞ êáé áí íáé, áðü ðïéï öïñÝá Ý÷åé äïèåß ç Üäåéá; Ðïéïò èá êáëýøåé ôï êüóôïò ôõ÷üí ìåôáöïñÜò ôïõò êáé ìå ôé ìÝóï èá ãßíåôáé êÜôé ôÝôïéï;

·         Óõìöùíïýí ïé õðçñåóßåò ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ïé áñìüäéïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò íá ðåôá÷èïýí óôá óêïõðßäéá óçìáíôéêÜ ðïóÜ ãéá ôçí ìåôáöïñÜ êáé äéÜèåóç ôùí áðïññéììÜôùí ôçò ¢íäñïõ óôçí ÁôôéêÞ êáé ôçí åðéâÜñõíóç ðåñáéôÝñù ôïõ ÷þñïõ ôáöÞò óôçí ÖõëÞ ÁôôéêÞò, ìå äåäïìÝíï ìÜëéóôá üôé áõôüò êéíäõíåýåé Þäç ìå ìåãÜëï ðñüóôéìï êáé åðéóôñïöÞ ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ Ý÷åé äéáèÝóåé ç ÅÅ, åðåéäÞ äåí áíôáðïêñßíåôáé ðëÝïí óôéò ðñïäéáãñáöÝò ðïõ ðñïÝâëåðå ç ðñÜîç ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ ìå åõñùðáúêïýò ðüñïõò;

·         Ãéáôß üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, áëëÜ Ýóôù êáé ôþñá, äåí áêïëïõèÞèçêáí äéáäéêáóßåò åðåßãïíôïò ÷áñáêôÞñá ãéá íá õëïðïéçèåß Ýíá ðñüãñáììá ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò áðïññéììÜôùí ìå âÜóç ôçí éåñáñ÷ßá ìåèüäùí ðïõ ðñïâëÝðåé ç åõñùðáúêÞ êáé åèíéêÞ íïìïèåóßá, äçëáäÞ ðñüëçøç-áðïöõãÞ ðáñáãùãÞò áðïññéììÜôùí, ðñïåôïéìáóßá ãéá åðáíá÷ñçóéìïðïßçóç, áíáêýêëùóç, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò êïìðïóôïðïßçóçò óå üëá ôá åðßðåäá (ïéêéáêÞ, åðéôüðéá – ìç÷áíéêÞ ãéá åðáããåëìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò êáé ÷ùñéÜ, äçìïôéêÞ);

·         Ôé ðñùôïâïõëßåò ðñüêåéôáé íá áíáëÜâåé Üìåóá ç ÐåñéöÝñåéá, óýìöùíá ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò, þóôå íá áðïôñáðïýí ðáñüìïéåò êáôáóôñïöÝò áðü ÷þñïõò áíåîÝëåãêôçò äéÜèåóçò áðïññéììÜôùí (×ÁÄÁ) ðïõ ëåéôïõñãïýí áêüìá óå íçóéÜ ôïõ Í. Áéãáßïõ êáé éäéáßôåñá áõôïýò óôçí ÍÜîï êáé óôçí ÈÞñá (üðïõ ïé ÷þñïé åßíáé äßðëá óôç èÜëáóóá) áëëÜ êáé óå íçóéÜ üðùò ç Ìýêïíïò;

·         Äåóìåýåôáé ç ÐåñéöÝñåéá íá õðïóôçñßîåé åíåñãÜ ðñùôïâïõëßåò üðùò áõôÞ ôïõ Óõëëüãïõ Ãõíáéêþí þóôå íá ìåôáôñáðåß ç ¢íäñïò óå «Ýíá íçóß ÷ùñßò ðëáóôéêÝò óáêïýëåò»;

·         Ðñïôßèåôáé ç ÐåñéöÝñåéá êáé ïé õðçñåóßåò ôçò íá åðéâÜëïõí êõñþóåéò ãéá ôç óõíå÷éæüìåíç áðü ôïí ÄÞìï – ðáñÜ ôçò ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ äçëþóåéò êáé äåóìåýóåéò - áðüññéøç áðïññéììÜôùí óôïí ×ÁÄÁ ðïõ Ý÷åé êáôáññåýóåé ìå áðïôÝëåóìá íá êáôáëÞãïõí áõôÜ óôçí ñåìáôéÜ ðïõ ïäçãåß óôçí èÜëáóóá, üðùò êáôáããÝëåôáé áðü ðïëßôåò;

·         ¸÷åé óôç äéÜèåóÞ ôçò ç ÐåñéöÝñåéá ôïí «Ðåñéöåñåéáêü Ó÷åäéáóìü Äéá÷åßñéóçò ÁðïññéììÜôùí» (ÐÅÓÄÁ) Í. Áéãáßïõ; ¸÷åé êáôáôåèåß ìåëÝôç åðéêáéñïðïßçóÞò ôïõ êáé áí íáé ðïéåò åßíáé ïé êýñéåò êáôåõèýíóåéò ôïõ; (ðáñáêáëïýìå íá ôåèåß óôçí äéÜèåóÞ ìáò).

Íßêïò ×ñõóüãåëïò, Ðåñéöåñåéáêüò Óýìâïõëïò Í. Áéãáßï,ÃñáììáôÝáò Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ
--
Íéêïò ×ñõóüãåëïò
--
Íéêïò ×ñõóüãåëïò
--
Íéêïò ×ñõóüãåëïòΝα λοιπόν μερικά Αδιάσειστα - Θεσμοθετημένα στοιχεία σχετικά με την Διαχείριση των Απορριμμάτων (Αστικών - Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων - Μπάζων από Εκσκαφές), όπως παρουσιάζονται στον Περιφερ. Σχεδιασμό Διαχειρ. Απορριμμάτων - ΠΕΣΔΑ για τα νησιά της Περιφερ. Νοτίου Αιγαίου (από το 2008). Εμείς στον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ επαγρυπνούμε και παρουσιάζουμε με ειλικρίνεια και καθαρότητα τα στοιχεία αυτά, ενώ έχουμε καταθέσει - κατοχυρώσει τις δικές μας θέσεις μέσα από Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πρότασης που έχουμε αρμόδια και θεσμικά υποβάλλει - και ως αποτέλεσμα μερικά έχουν ενταχθεί οι απόψεις μας στον ΠΕΣΔΑ. Στην ΆΝΔΡΟ όμωςη αγωνία μας συνεχίζεται και κορυφώνεται καθώς ο Νέος μας Δήμαρχος Ι.ΓΛΥΝΟΣ, έχει - προς το παρόν - απαξιώσει να έχει προσωπική επαφή και Ενημέρωση για τα πεπραγμέν και τους άμεσους χρονικά σχεδιασμούς του - με τους οποίους έχουμε ήδη εκφράσει σημαντικές και επιστημονικά - τεχνικά εμπεριστατωμένες αντιρρήσεις.
 
ΦΡΑΝΤΖ. ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχ. / μέλος-εκπρόσωπος Ο.Α. και Ο.Π. στην Άνδρο
 

Κοιν.: ecoanemos@googlegroups.com
Ημερομηνία: Πέμπτη, 5 Μάιος 2011, 11:04


Καλημερα σε ολους/ολες,
Σας επισυναπτω τον ΠΕΣΔΑ Ν. Αιγαιου που κατορθωσε και βρηκε ο Δημητρης.
Για μενα, ενα πολυ κεντρικο θεμα που πρεπει να θιξουμε οπως μπορουμε ειναι το ακολουθο απιστευτο "επιχειρημα":
"Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η συμμετοχή της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου όσον αφορά στους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α, αποτελεί για όλες τις κατηγορίες των στερεών αποβλήτων, ποσοστό πολύ μικρό, για να συνεισφέρει σε προσπάθεια αξιοποίησης σε επίπεδο χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων εστιάζεται περισσότερο στην ασφαλή τελική διάθεσή τους."
Βεβαια, καπου θαμενη στη σελιδα 17 υπαρχει και η κομποστοποιηση που θα προκυψει απο μελετη βιωσιμοτητας. Ποιος θα την κανει, οταν ακομα ειμαστε σε λογικη ΧΑΔΑ; Κατα τον ΠΕΣΔΑ, θελει μαρκετινγκ για το παραγομενο κομποστ. Ειναι δυσκολα πραγματα αυτα... Η φιλοσοφια διαχειρισης ομως που λεει "καθε λιμανι και ΧΥΤΑ" καμια μελετη βιωσιμοτητας δε θελει. Αυτη θεωρειται δεδομενη. Για την μοναδα ενεργειακης αξιοποιησης που αναφερεται στην ιδια σελιδα, δε χρειαζεται τιποτε επισης. Βιωσιμη κι αυτη.    
214.000 τονοι συνολο ΑΣΑ. Περαν αυτων: 204.000 αδρανη εκσκαφων (!) και 500.000 γεωργικα-κτηνοτροφικα (!!!). Ολα αυτα σε ΧΑΔΑ ;
Ο Τσουκαλας στην Αναβρα απο τα κτηνοτροφικα θερμαινει τζαμπα ολη την Αναβρα με τηλεθερμανση χρησιμοποιωντας ολο το παραγομενο βιοαεριο. Κοστος εργου : 1.7 εκ ευρω. Απο αυτα, η συνεισφορα του κατοικου Αναβρας: 0. Μελετη εργου: ΤΕΙ Κοζανης (να τι μπορουν να κανουν τα πανεπιστημια και πως τα χρηματα μπορουν να μενουν Ελλαδα). Δε θελουμε τηλεθερμανση στα νησια που εχει ζεστη; Ο 3851 για τις ΑΠΕ δινει καταπληκτικη επιδοτηση για μικρες μοναδες παραγωγης βιοαεριου προς ηλεκτροπαραγωγη. Να, χρηματα που θα πληρωνε ο Ελληνας του διασυνδεδεμενου πολυ πιο ευχαριστα απο τα 700 εκ ευρω ετησιως για να φωτιζεται το Ν. Αιγαιο με μαζουτ. 
Νομιζω οτι πρεπει να τσεκαρετε σε καθε νησι τον πινακα εργων που ξεκινα απο τη σελιδα 18. Σημειωνω οτι στην Ανδρο υπαρχει η χωροθετηση Πιτροφου (ΟΧΙ της Σταυροπεδας αλλα εκει που οι κατοικοι διαμαρτυρονται για μολυνση υπογειου υδροφορεα)
Δημητρη, υπαρχει κοστος για τον πολυθρυλητο ΚΔΑΥ Ροδου: 1.8 εκ. ευρω! Ποσο κοστιζουν 5000 καδοι και 15 οχηματα για τη Θεσσαλονικη που χρηματοδοτει η ΕΕΑΑ; Και δεν το βαζω ανταγωνιστικα, αλλα μιλαμε για συγκρισιμα νουμερα αν σκεφτει κανει οτι η Ροδος δε θα χρειαστει τοσα πολλα οχηματα, ουτε τοσους πολλους καδους, οποτε τιθεται και θεμα προτεραιοτητων. Αναγκαια υποδομη η μια, παρα πολυ αναγκαια υποδομη και η αλλη. Ισως αν τα χρηματα μοιραζονταν θα μπορουσε να βρεθει συμβιβαστικη λυση και στο επιπεδο της χρηματοδοτησης. Το θεμα ειναι τα 12 νησα να αποκτησουν ΚΔΑΥ.  
Νικο, νομιζω οτι εδω υπαρχουν πολλαπλες ερωτησεις για το ΠΣ Ν. Αιγαιου. Ο ΠΕΣΔΑ ειναι του 2008.
Νικος
 
 
 
 
 


__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 6094 (20110504) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα