Πέμπτη, Φεβρουαρίου 24, 2011

Fw: ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Áðü:                                eg_autodioik@googlegroups.com åê ìÝñïõò Ãéþñãïò Ìåñôßñçò [gmertiris@gmail.com]

ÁðïóôïëÞ:                      20 декабря 2010 г. 10:02

Ðñïò:                              eg_autodioik@googlegroups.com

ÈÝìá:                              Re: {eg_autodioik} ÊÅÑÁÔÅÁ - ÏÉÊÏÐÏËÉÓ

 


http://www.youtube.com/watch?v=MQjEQaOyTao

 

Óôéò 20 Äåêåìâñßïõ 2010 8:13 ð.ì., ï ÷ñÞóôçò ANGELIDIS THEOHARIS <info@angelidislaw.gr> Ýãñáøå:

ÊáëçìÝñá, áõôÜ ðïõ ëÝåé ï Íßêïò ï ×ñõóüãåëïò, áí ôïõò öáßíïíôáé ëßãï ìáêñéíÜ êáé ôñáâçãìÝíá, êáëÜ èá åßíáé íá ìÜèïõí ðùò åßíáé áêñéâþò üôé ðñïâëÝðåé ï íüìïò. Ùò åê ôïýôïõ õðï÷ñÝùóç Ý÷ïõí íá ôá åöáñìüóïõí êáé ü÷é äéêáßùìá.

 

×Üñçò Áããåëßäçò

 

 

From: eg_autodioik@googlegroups.com [mailto:eg_autodioik@googlegroups.com] On Behalf Of nikos Chrys
Sent: Monday, December 20, 2010 1:31 AM
To: eg_autodioik@googlegroups.com
Cc: ÐñáêôéêÜ; ÓõíôïíéóôÝò; kallikratis@googlegroups.com
Subject: Re: {eg_autodioik} ÊÅÑÁÔÅÁ - ÏÉÊÏÐÏËÉÓ

 

¼÷é ÷ùñßò ðñïôÜóåéò. Áí áêïëïõèçèåß ç ßäéá ðñáêôéêÞ êáé îåóçêùèåß êáé ç Ä. ÁôôéêÞ ÷ùñßò êáíåßò íá áíáëáìâÜíåé ðñùôïâïõëßåò, ôüôå èá ðíéãïýìå áêüìá ðåñéóóüôåñï óôá óêïõðßäéá.


Ç ðñüôáóç ôùí Ïéêïëüãùí ÐñÜóéíùí èá ìðïñýóå íá åßíáé:

1. áíáóôïëÞ ôçò êáôáóêåõÞò ×þñïõ ÔáöÞò ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé áýñéï êé üëáò ïé öïñåßò èá äå÷ôïýí ìéá ìåãÜëç ìïíÜäá êïìðïóôïðïßçóçò óôçí óõãêåêñéìÝíç èÝóç Þ êïíôÜ óôï óçìåßï (þóôå íá ìçí ÷ñåéáóôïýí Üëëåò äéáäéêáóßåò ìåëåôþí ìáé áäåéïäïôÞóåùí) ðïõ èá äÝ÷åôáé ïñãáíéêÜ õëéêÜ ìå äéáëïãÞ óôçí ðçãÞ (÷ùñéóôüò êÜäïò ãéá ïñãáíéêÜ) ð÷ ìéá ðïóüôçôá 300.000 ôüíùí/'åôïò. Ìéêñüôåñåò ìïíÜäåò íá ÷ùñïèåôçèïýí êáé íá îåêéíÞóïõí ðáñÜëëçëá ðñïãñÜììáôá ïéêéáêÞò êïìðïóôïðïßçóçò êáé êïìðïóôïðïßçóçò óå ãåéôïíéÝò/ äçìïôéêïýò ÷þñïõò ìÝóá óôï 2011, þóôå ôï 65% ôùí ïñãáíéêþí óôçí ÁôôéêÞ íá ïäçãåßôáé óå êïìðïóôïðïßçóç ìÝ÷ñé ôï 2013.

2. ×ùñéóôÞ óõëëïãÞ óå üëïõò ôïõò äÞìïõò ôçò Áí ÁôôéêÞò ìå äéáöïñåôéêïýò êÜäïõò ãéá (á) ÷áñôß/÷áñôüíé (â) õðüëïéðåò óõóêåõáóßåò (ã) ïñãáíéêÜ (ä) õðïëåßììáôá êáé ðñïãñÜììáôá åíçìÝñùóçò ìÝóá óôï 2011. ×ùñïèÝôçóç åíüò ÊÝíôñïõ ÄéáëïãÞò Áíáêõêëþóéìùí Õëéêþí óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ.

3. Ôá õðüëïéðá óêïõðßäéá ôçò ðåñéï÷Þò èá ðçãáßíïõí óôç ÖõëÞ óå ìéá áíáëïãßá: ãéá êÜèå 2 ôüíïõò ïñãáíéêþí ðïõ èá ïäçãïýíôáé ãéá êïìðïóôïðïßçóç óôçí ìïíÜäá ÊåñáôÝá ðñïåñ÷üìåíïõò áðü ÄÞìïõò ðïõ óÞìåñá óôÝëíïõí óêïõðßäéá óôïí ×ÕÔÁ ÖõëÞò, Ýíáò ôüíïò õðïëåßììáôá óêïõðéäéþí áðü Á. ÁôôéêÞ èá ïäçãïýíôáé óôç ÖõëÞ. ÁñéèìçôéêÜ áõôü óçìáßíåé üôé áí ðçãáßíïõí ãéá êïìðïóôïðïßçóç óôçí ìïíÜäá 300.000 ôüíïé ïñãáíéêþí, ðñïäéáëåãìÝíùí óå ÷ùñéóôïýò êÜäïõò (Üñá ðáñáãùãÞ êáëÞò ðïéüôçôáò êïìðüóô), óôçí ÖõëÞ èá ïäçãïýíôáé ìüíï 150.000 ôüíïé üóï åßíáé ôï óýíïëï ôùí áðïññéììÜôùí óôçí Áí. ÁôôéêÞ (Üñá èá Ý÷ïõìå ìåßùóç êáé ôçò ðïóüôçôáò áðïññéììÜôùí ðïõ êáôáëÞãïõí óôçí ÖõëÞ êáôÜ 150.000 ôüíïõò êáô´åëÜ÷éóôïí). ¸ôóé êáé ïé äõï ðåñéï÷Ýò èá äÝ÷ïíôáé ëéãüôåñåò ðéÝóåéò Üìåóá. Äåí åíéó÷ýïõìå ôçí ìåôÜèåóç üëïõ ôïõ âÜñïõò ôùí ðñïâëçìÜôùí óôçí Äõô. ÁôôéêÞ ´Þ êÜðïõ áëëïý êáé üëïé ïé äÞìïé áíáëáìâÜíïõí ìåñßäéï ôçò åõèýíçò ðïõ ôïõò áíáëïãåß.

4.
Êáìßá õðïóôÞñéîç óôïõò äÞìïõò ôçò ðåñéï÷Þò ðïõ áðëþò áñíéïýíôáé ôçí êáôáóêåõÞ ×ÕÔÁ óôçí ÊåñáôÝá áí äåí õéïèåôÞóïõí ðáñÜëëçëá ìéá ðñüôáóç ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôùí óêïõðéäéþí ôçò ðåñéï÷Þò ôïõò (ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé áíáãêáóôéêÜ êáé ÷þñï ôáöÞò ãéá ôá õðïëåßììáôá ðïõ èá ìÝíïõí ìåôÜ ôçí ìåßùóç, áíáêýêëùóç êáé êïìðïóôïðïßçóç (äåò ðéï ðÜíù 1 êáé 2)

Íßêïò ×ñõóüãåëïò

Óôéò 20 Äåêåìâñßïõ 2010 1:23 ð.ì., ï ÷ñÞóôçò Ãéþñãïò Ìåñôßñçò <gmertiris@gmail.com> Ýãñáøå:

¼ëïé ôçí ÄåõôÝñá 20/12/2010 óôçí óõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò, åíáíôßá óôçí âßá êáé ôñïìïêñáôßá ðïõ áóêåßôáé óôïõò êÜôïéêïõò ôçò ÊåñáôÝáò.  

ÓõìâïëéêÞ êáôÜëçøç ôïõ Äçìáñ÷åßïõ ÑáöÞíáò áðü ôçò 12:00 Ýùò ôçò 1:00 ôï ìåóçìÝñé, ìåôÜ ôçí Üñíçóç ôïõ  ÄçìÜñ÷ïõ ÑáöÞíáò ê. Á. Êå÷áãéüãëïõ óôï áßôçìá ôçò ''ÏÉÊÏÐÏËÉÓ" ãéá Ýêôáêôç Óýãêëçóç Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ìå ìïíáäéêü èÝìá ôçí óõìðáñÜóôáóç óôïõò êáôïßêïõò ôçò ÊåñáôÝáò 

 

Ãñáöåßï ôýðïõ 

ÏÉÊÏÐÏËÉÓ
--
Íéêïò ×ñõóüãåëïò

 

Áðü:                                nikos Chrys [nikoschry@gmail.com]

ÁðïóôïëÞ:                      15 февраля 2011 г. 16:55

Ðñïò:                              ANDRIATTICA Ltd.- FRANJESKO K.

Êïéíïðïßçóç:                 OIKOLOGOI PRASINOI - YPPER Subscriber; alargy@gmail.com; sstamellos@otenet.gr; info@e-tithorea.gr; Chelmis Dimitris; ÊÏÍÔÏÌÁÑÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÈÝìá:                              Re: Ãßíåôáé çëåêôñïíéêÞ ôá÷õäñüìçóç: Öèçíü êáýóéìï áðü ôá... óêïõðßäéá! ÐáôÝíôá -óôáèìüò áðü ôï Ëáñéóáßï Êþóôá Óïýêï - Ìç÷áíéêïß Áíþôáôçò Ôå÷íïëïãéêÞò Åêðáßäåõóçò

 

Äåí Ý÷åé êáìßá ó÷Ýóç ìå ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ç ìÝèïäïò áðÝôõ÷å óôçí ÊáëáìÜôá êáé ãéáõôü ï äÞìïò óôáìÜôçóå ôç óõíåñãáóßá.

ÅðåéäÞ êáôáêëéæüìáóôå ìå ðÜñá ðïëëÜ åìáéë, åðß ðáíôþò ôïõ åðóéôçôïý, áò êÜíïõìå ïéêïíïìßá óôï ôé óôÝëíïõìå êáé ìÜëéóôá óå åêáôïíôÜäåò áðïäÝêôåò ôçò ëßóôáò eg-environment -

Ðáñáêáëþ ìüíï äéáóôáõñùìÝíá ðñÜãìáôá êáé ìå ïéêïíïìßá íá óôÝëíåôå

Íßêïò ×ñõóüãåëïò

Óôéò 15 Öåâñïõáñßïõ 2011 3:36 ì.ì., ï ÷ñÞóôçò ANDRIATTICA Ltd.- FRANJESKO K. <fkall@tee.gr> Ýãñáøå:

Ôá ðáñáêÜôù ìðïñåß êáíåßò íá ðëçñïöïñçèåß êáô'áñ÷Þí ãéá ôï êáéíïýñãéï ÐáôåíôáñéóìÝíï ðñïúüí ôçò SOUKOS ENVIRONMENTAL S.A., ìå åðßóêåøç óôçí ðáñáêÜôù äéåýèõíóç :

        http://engineertech.gr/forums/t/1456.aspx

 

Ãåãïíüò åßíáé üôé åìöáíßæåé ìåãáëýôåñï åíäéáöÝñïí áðü ôïí «èñõëéêü» Ìåôáëëéêü Óôýëï-Öïßíéêá / ñïìðïôéêü óýíïëï êÜäùí áðïèÞêåõóçò, ðïõ ðñüôåéíå ùò ôþñá ç ßäéá åôáéñåßá (ìÜëéóôá áõôüí ìüíï ðáñïõóéÜæåé óôïí Éóôï÷þñï ôçò êáé ü÷é ôïí «ÍÝï Ôåìá÷éóôÞ – ÄéÜôáîç Åðåîåñãáóßáò» - ðñïöáíþò ëüãù ðïëý ðñüóöáôçò ðáñïõóßáóçò áõôïý) óå ÄçìÜñ÷ïõò êáé ãéá ÁóôéêÝò ðåñéï÷Ýò – óáí Áñ÷éôÝêôùí Ìç÷áíéêüò äéá÷ùñßæù ôçí èÝóç ìïõ êáé åêöñÜæù ôéò óïâáñÝò áíôéññÞóåéò ìïõ ãéá ôçí åìöÜíéóç Äçìïóßùí ïäþí ìå óåéñÜ ôÝôïéùí Ìåôáëëéêþí Óôýëùí ðïõ èá êáôáëáìâÜíïõí ôçí êñßóéìç èÝóç áåéèáëþí äåíäñïöõôåýóåùí Þ Üëëùí êáëëùðéóôéêþí èáìíïåéäþí (ðïõ ôüóï Ý÷åé áíÜãêç ôï Ìéêñïêëßìá ôùí ðåñéóóüôåñùí Åëëçíéêþí ðüëåùí).

 

ÐÜíôùò ùò åíáëëáêôéêÞ ëýóç êáé ìåñéêþò áíôáãùíéóôéêÞ Ôå÷íïëïãßá óôçí Äéá÷åßñéóç Áóôéêþí ÁðïññéììÜôùí , óáò ðáñáèÝôù ôçí ðñüôáóç ôçò ENVICARE (Åëëçíüêôçôçò åôáéñåßáò ìå Ýäñá ôçí ×áëêßäá) ôçò ìïíÜäáò SPEED BALLER ðïõ óõíéóôÜ áõôüíïìç – ìåôáöåñüìåíç ÄéÜôáîç Äåìáôïðïßçóçò (ðåñéïñéóìïý äéáöõãÞò ñõðáíôþí) - Óõóêåõáóßáò êáé Ðñïþèçóçò óå ÌåôáöïñÜ Þ ÁðïèÞêåõóç üãêùí, áöïý üìùò Ý÷ïõí õðïóôåß ÐñùôïâÜèìéá åðåîåñãáóßá êáé Áíáêýêëùóç- ÁíÜêôçóç Õëéêþí. Äåßôå ôï óôçí äéåýèõíóç :

        http://envicare.gr/content.php?action=view&lang=greek&id=4

 

 

ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÓ ÊÁËËÉÂÑÏÕÓÇÓ – Áñ÷éôÝêôùí Ìç÷áíéêüò/ åéäéê.- Óýìâïõëïò Âéïêëéìáôéêïý Ó÷åäéáóìïý Êôéñßùí & Åöáñìïãþí Á.Ð.Å. - Ðåñéâáëëïíôéêþí Ôå÷íïëïãéþí

 

 

 

 

http://engineertech.gr/themes/default/images/common/header-logo.gif

Ìç÷áíéêïß Áíþôáôçò Ôå÷íïëïãéêÞò Åêðáßäåõóçò

Ï ÷þñïò óõíÜíôçóçò ôùí ìç÷áíéêþí

 

Öèçíü êáýóéìï áðü ôá... óêïõðßäéá! * ÐáôÝíôá –óôáèìüò áðü ôï Ëáñéóáßï Êþóôá Óïýêï

Last post 07-26-2010 13:15 by DEAN. 3 replies.

  •  

 

 

Reply Contact

 

 

http://www.soukosrobots.gr/

 

 http://www.eleftheria.gr/viewlarge.asp?img=7skoypidia.jpg

 

 

Ç... éäÝá ãéá ôïí ðñüåäñï êáé äéåõèýíïíôá óýìâïõëï ôçò ãíùóôÞò åôáéñßáò ðïõ åäñåýåé óôç ËÜñéóá, ôç «SOUKOS ROBOTS», ôïí Êþóôá Óïýêï, îåêßíçóå ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá üôáí ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá åß÷å ôüôå êáôáóêåõÜóåé Ýíá óýóôçìá ðïõ êáôÝóôñåöå ðáëéÜ êáé êáéíïýñãéá ðõñïìá÷éêÜ êáé ôá ìåôÝôñåðå óå... ñéíßóìáôá óéäÞñïõ!

Ç áñ÷Þ åß÷å ãßíåé ìå ôçí êáôáóôñïöÞ åêåßíùí ôùí åîáéñåôéêÜ åðéêßíäõíùí «áðïâëÞôùí» ôùí óôñáôéùôéêþí ìïíÜäùí êáé óÞìåñá ç íÝá Ýìðíåõóç ôïõ Êþóôá Óïýêïõ ðïõ ðëÝïí õëïðïéÞèçêå Ýñ÷åôáé íá öÝñåé ôá ðÜíù –êÜôù óå Ýíá ÷þñï ðïõ ÷ñüíéá ôþñá êáôáäõíáóôåýåé ôçí ÅëëÜäá êáé áðåéëåß ôï ðåñéâÜëëïí.

Ðñüêåéôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ åéäéêþí êéíçôþí ìïíÜäùí åðåîåñãáóßáò óêïõðéäéþí ìå êáèáñÜ ïéêïëïãéêü ôñüðï êáé ÷ùñßò êáýóç êáé ôç ìåôáôñïðÞ ôïõò óå öèçíü êáýóéìï ðïõ ìðïñåß íá ëýóåé ôï åíåñãåéáêü ðñüâëçìá ü÷é ìüíï ôùí áðëþí íïéêïêõñéþí ðïõ ëüãù ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé ðåñéêïðþí áíáãêÜæïíôáé íá õðïöÝñïõí áðü ôï êñýï, áëëÜ åðé÷åéñÞóåùí êáé âéïìç÷áíéþí!

ÏÉÊÏËÏÃÉÊÇ-ØÕ×ÑÇ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ

Ç éäÝá, èá ôïíßóåé óôçí «Å» ï ê. Óïýêïò, Ýãêåéôáé óôçí åðåîåñãáóßá ôùí óêïõðéäéþí ÷ùñßò êáýóç êáé èåñìïãüíåò äõíÜìåéò. Ç äéáäéêáóßá åßíáé øõ÷ñÞ êáé ðñïâëÝðåé êáé ôçí áðïóôåßñùóç ôïõ ôåëéêïý ðñïúüíôïò. ÓõíÞèùò, ïé ðåñéóóüôåñåò ìÝèïäïé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôùí óêïõðéäéþí ÷ñçóéìïðïéïýóáí èåñìéêÞ åðåîåñãáóßá ìå áðïôÝëåóìá ðÜëé ôç ìüëõíóç ôçò áôìüóöáéñáò (áðïôÝöñùóç, ðõñüëõóç, áåñïðïßçóç ê.ëð.).

Ç êáéíïôïìßá ôçò ìåèüäïõ ðïõ áðïôåëåß êáé ðáãêüóìéá ðáôÝíôá åßíáé ç ïéêïëïãéêÞ øõ÷ñÞ äéáäéêáóßá åðåîåñãáóßáò ôùí óêïõðéäéþí ðïõ ïäçãïýíôáé óôç ÷ùìáôåñÞ ÷ùñßò ôç ÷ñÞóç èåñìéêþí ìåèüäùí, üðùò ç êáýóç. Ðñï÷ùñÞóáìå ëïéðüí óôç äçìéïõñãßá êéíçôþí ìïíÜäùí åðåîåñãáóßáò áðïññéììÜôùí. ¸ôóé ðñïêåéìÝíïõ ôá óêïõðßäéá íá ïäçãïýíôáé óôéò ÷ùìáôåñÝò (×ÕÔÁ) áðü ôïõò óôáèìïýò ìåôáöüñôùóçò (ÓÌÁ), ðçãáßíïõí åêåß ïé êéíçôÝò ìïíÜäåò. ÐáñáëáìâÜíïõí ôá óêïõðßäéá êáé ôá ìåôáôñÝðïõí óå óôáèåñïðïéçìÝíï âéïìç÷áíéêü õëéêü óõìðéåóìÝíï êáôÜ 90% óå ìïñöÞ ìéêñÞò êáñáìÝëáò (pelets). Áõôü ôï õëéêü Ý÷åé õøçëÞ èåñìïãüíï äýíáìç ðåñßðïõ 5.800 kcal/kg, óýìöùíá ìå áíÜëõóç áðü ôï Äçìüêñéôï êáé ôï ÅÊÅÐÁ ðïõ åßíáé ëßãï ìéêñüôåñç áðü ôçí êáýóç ôïõ ðåôñåëáßïõ».

¼ìùò ïé åêðëÞîåéò äåí óôáìáôïýí åäþ êáèþò ôï óôáèåñïðïéçìÝíï áõôü õëéêü ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ðáñáãùãÞ îõëüðëáêùí ôýðïõ íïâïðÜí, ðëáêéäßùí ãéá èåñìïìüíùóç ôáñáôóþí êáé ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò (solar) êáé æåóôïý íåñïý, áëëÜ êáé ôïðïèåôçìÝíï óå óÜêïõò ãéá äåíäñïöõôåýóåéò óå êáìÝíåò ðåñéï÷Ýò. Ç éêáíüôçôá êáé ïé äõíáôüôçôåò ôùí ìç÷áíçìÜôùí åßíáé áõôÞ ôç óôéãìÞ ç çìåñÞóéá åðåîåñãáóßá 150 ôüíùí óêïõðéäéþí .

Áîßæåé íá áíáöåñèåß üôé åêôüò áðü ôç öèçíÞ åíÝñãåéá áíïßãïíôáé êáé íÝïé äñüìïé ãéá ôç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáèþò äçìéïõñãïýíôáé íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé ç ÷þñá ìáò ìðïñåß íá ðñï÷ùñÞóåé áêüìá êáé óå åîáãùãÝò åíÝñãåéáò.

Ïé ôå÷íéêÝò ëåðôïìÝñåéåò

ÅíäéáöÝñïõóåò êáé êáôáôïðéóôéêÝò åßíáé ïé ôå÷íéêÝò ëåðôïìÝñåéåò ëåéôïõñãßáò ôùí ìç÷áíçìÜôùí áõôþí, ãéá ôá ïðïßá Þäç õðÝãñáøáí óõìâÜóåéò êáé åíäéáöÝñïíôáé ðïëëïß äÞìïé ôçò ÷þñáò ãéá íá áðáëëáãïýí áðü ôéò ÷ùìáôåñÝò åßíáé:

«Óôç ÷ïÜíç ðáñáëáâÞò ñßðôïíôáé ôá áðïññßììáôá åßôå ìå öïñôùôÝò ôá÷åßáò êáé ìåãÜëçò ôñïöïäïóßáò, åßôå áðåõèåßáò áðü Ýíá áðïññéììáôïöüñï ü÷çìá. Áðü ôç ÷ïÜíç ðáñáëáâÞò, ôá áðïññßììáôá ðñïùèïýíôáé óõíå÷üìåíá óå ìéá åéäéêÞ ìïíÜäá äéÜíïéîçò ôùí óÜêùí, ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü ìéá äéÜôáîç ðïëëáðëþí ðåñéóôñåöüìåíùí êïðôéêþí óôïé÷åßùí, áöïý ðñïçãïõìÝíùò ãßíåé ïðôéêüò Ýëåã÷ïò ôùí åéóåñ÷üìåíùí áðïññéììÜôùí.

Óå êáôÜëëçëï óçìåßï, áíÜìåóá áðü ôç ÷ïÜíç ðáñáëáâÞò êáé ôçí åéäéêÞ ìïíÜäá äéÜíïéîçò, õðÜñ÷ïõí óýã÷ñïíá óõóôÞìáôá ïðôéêïý åëÝã÷ïõ. Ôá óõóôÞìáôá áõôÜ åëÝã÷ïõí ôá áðïññßììáôá ðñéí ïäçãçèïýí óôçí ìïíÜäá äéÜíïéîçò. Ðñüêåéôáé ãéá óõóôÞìáôá ïðôéêïý åëÝã÷ïõ êáé óõóôÞìáôá åëÝã÷ïõ ìÝóù èåñìéêÞò êÜìåñáò, ôá ïðïßá ðñïãñáììáôßæïíôáé âÜóåé ðáñáìÝôñïõ ìåãÝèïõò êáé ó÷Þìáôïò Þ êáé ïðôéêü óýóôçìá åëÝã÷ïõ êßíçóçò æùíôáíïý Þ íåêñïý ïñãáíéóìïý, ôá ïðïßá óôáìáôïýí ôç ëåéôïõñãßá ôïõ óõóôÞìáôïò üôáí õðÜñ÷åé ëüãïò.

Åí óõíå÷åßá, ôá áñ÷éêþò ôåìá÷éóìÝíá áðïññßììáôá ðñïùèïýíôáé óå ìéá åéäéêÞ ìïíÜäá ðñùôïâÜèìéáò ïìïãåíïðïßçóçò. Åêåß åðéôõã÷Üíåôáé ï ðåñåôáßñù ôåìá÷éóìüò êáé ç èñáýóç áõôþí, ôõðïðïéþíôáò ôá áðïññßììáôá óå ìéá Üìïñöç-ïìïãåíÞ ìÜæá, üðïõ ôá áðïññßììáôá Ý÷ïõí ìéêñüôåñï ìÝãåèïò éäßùí äéáóôÜóåùí (áðü 5 - 200 mm).

Káôüðéí ïäçãåßôáé óå áõôüìáôç ôñÜðåæá äéáëïãÞò (ìåôáöïñéêÞ ôáéíßá) ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ìåãÜëïõ ðïóïóôïý áíáêõêëþóéìùí õëéêþí, êáé éäéáßôåñá óõóêåõáóßåò ðëáóôéêþí õëéêþí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ÷ëùñéïý÷åò åíþóåéò, ê.ëð. Ôï õðüëïéðï ñåýìá ìåôáöÝñåôáé áðü ôï 2ï óôï 3ï container ìÝóù åíüò óõóôÞìáôïò ìåôáöüñôùóçò.

Ôï õðüëïéðï ïäçãåßôáé óå äïóïìåôñéêü ïñéæüíôéï ðåëìáôïöüñï ôñïöïäüôç, ï ïðïßïò öÝñåé óôçí Ýîïäü ôïõ ìáãíçôéêÜ óôïé÷åßá, ôá ïðïßá áðïìáêñýíïõí áõôüìáôá ôá óéäçñïý÷á ìÝôáëëá ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé åíôüò ôùí áðïññéììÜôùí. Óôç óõíÝ÷åéá, ôï õðüëïéðï ñåýìá ìåôáöÝñåôáé óôïí ðáëìïäüôç ÷áìçëÞò óõ÷íüôçôáò êáé áðü åêåß óôïí ðáëìïäüôç õøçëÞò óõ÷íüôçôáò, üðïõ õößóôáíôáé ìéá äéáäéêáóßá âßáéçò åðåîåñãáóßáò, Ýùò üôïõ ðåñéÝëèåé óå ìÝãåèïò ÷áìçëÞò êïêêïìåôñßáò, ìå ðáñÜëëçëç ìåñéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ìéêñïïñãáíéóìþí.

ÌåôÜ ôï äåýôåñï ðáëìïäüôç, ôï ðñïúüí Ý÷åé õðïóôåß ìåßùóç êáôÜ 70 % ôïõ áñ÷éêïý üãêïõ ôùí åéóåñ÷üìåíùí áðïññéììÜôùí êáé Ý÷åé ðëÝïí éíþäç ìïñöÞ. Ç åöáñìïãÞ ðáëìþí õøçëÞò óõ÷íüôçôáò óôï ðñïúüí Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôïí ôåìá÷éóìü óôïí åðéèõìçôü âáèìü, ôçí äéÜóðáóç ôçò ìÜæáò êáé ôïõ üãêïõ ôïõ êáé ôç ìåñéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ìéêñïïñãáíéóìþí.

ÅðéðëÝïí, ç äéáäéêáóßá ôçò áåñïìåôáöïñÜò ôïõ ðñïúüíôïò êáé ç äéÝëåõóç áõôïý áðü ôçí êÜøïõëá óôáèåñïðïßçóçò, óõìâÜëëåé ðëåïíåêôéêÜ óôç âßáéç áöýãñáíóç ôïõ äéåñ÷üìåíïõ õëéêïý êáé êáôÜ óõíÝðåéá óôçí åîÜëåéøç ôùí äõóÜñåóôùí ïóìþí êáé åí ìÝñåé åîüíôùóç ôùí ðáèïãüíùí ìéêñïâßùí ìå ôáõôü÷ñïíç ìåßùóç ôïõ üãêïõ êáé ôçò ìÜæáò ôïõ. Áõôü óõìâáßíåé ëüãù ôçò Ýêèåóçò ôïõ ðñïúüíôïò óå éó÷õñü ñåýìá áÝñïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìåôáöïñÜò ôïõ ìÝóá áðü ôéò óùëçíþóåéò.

Ôï åðåîåñãáóìÝíï áðü ôïí ðáëìïäüôç õøçëÞò óõ÷íüôçôáò ðñïúüí, ðñïùèåßôáé, ìÝóù óõóôÞìáôïò áåñïìåôáöïñÜò êáé äéá÷ùñéóìïý õãñáóßáò-ìÜæáò, óå ìéá êåíôñéêÞ êÜøïõëá óôáèåñïðïßçóçò. Ç êÜøïõëá óôáèåñïðïßçóçò åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå åóùôåñéêÜ ðåñéóôñåöüìåíá çëåêôñüäéá, åéäéêÝò äéáôÜîåéò åêðïìðÞò UV áêôéíïâïëßáò, âáèìßäåò õðåñðÞäçóçò çëåêôñïíßùí, áõôüìáôï ñõèìéóôÞ ôçò õãñáóßáò ôïõ ðñïúüíôïò êáé åéäéêÞ ìïíÜäá äéá÷ùñéóìïý êáé áíÜêôçóçò áíáêõêëþóéìùí õëéêþí.

ÊáôÜ ôçí åßóïäï ôïõ ðñïúüíôïò óôçí áíáöåñüìåíç êÜøïõëá, ôï õëéêü áñ÷éêÜ åêôßèåôáé óå áêôéíïâïëßá UV. Ïé åéäéêÝò äéáôÜîåéò åêðïìðÞò UV áêôéíïâïëßáò åêðÝìðïõí áêôéíïâïëßá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 253. 7 nm áëëÜ êáé óôçí ðåñéï÷Þ ôùí 185 nm.

Óôï åðüìåíï óôÜäéï åðåîåñãáóßáò êáé åíôüò ôçò êÜøïõëáò, ôï ðñïúüí õðüêåéôáé óå äåõôåñïâÜèìéá äéáäéêáóßá áäñáíïðïßçóçò êáé óôáèåñïðïßçóçò ìå ìéá êáéíïôüìá ôå÷íïëïãßá. Ç ôå÷íïëïãßá ðïõ Ý÷åé áíáðôýîåé ç Soukos Robots åßíáé ç óôáèåñïðïßçóç-áðåíåñãïðïßçóç ôçò ìÜæáò ÷ñçóéìïðïéþíôáò õðåñðÞäçóç çëåêôñïíßùí óôçí ìïíÜäá ôïõ ÷ñüíïõ, êáèþò êáé óýìðëåãìá ôå÷íïëïãéþí ãéá ôçí ïëïêëçñùôéêÞ óôáèåñïðïßçóç áõôÞò ôçò ìÜæáò.

ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ðñïúüí êáôÜ ôçí ðáñáìïíÞ ôïõ åíôüò ôçò êÜøïõëáò óôáèåñïðïßçóçò ôïðïèåôåßôáé åíôüò çëåêôñéêïý ðåäßïõ, ôï ïðïßï äçìéïõñãåßôáé áðü ôçí åöáñìïãÞ èåôéêïý öïñôßïõ õøçëÞò êáé åëåã÷üìåíçò Ýíôáóçò óôï çëåêôñüäéï ôïõ áíáäåõôÞñá, ðïõ äéáó÷ßæåé áîïíéêÜ ôçí êÜøïõëá, êáé ôïõ áñíçôéêïý öïñôßïõ óôá ôïé÷þìáôá ôçò êÜøïõëáò. Ëüãù ôçò óýíèåóçò ôïõ ðñïúüíôïò áëëÜ êáé ôçò õãñáóßáò ôïõ (ç ïðïßá ñõèìßæåôáé áõôüìáôá áðü ôçí åëåã÷üìåíç åßóïäï ôùí óôñáããéóìÜôùí óôçí êÜøïõëá), ðñïêáëåßôáé óôéãìéáßá õðåñðÞäçóç çëåêôñïíßùí ëüãù ôçò óôáèåñÞò ùìéêÞò áíôßóôáóçò ðïõ äçìéïõñãïýìå óôç ìÜæá. Áõôü Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôç ñïÞ çëåêôñïíßùí åíôüò ôçò ìÜæáò, ôï óðÜóéìï ôùí äåóìþí ôïõ DNA óôïõò æþíôåò ïñãáíéóìïýò, üðùò âáêôÞñéá ê.ëð., êáé ôçí áðáëëáãÞ ôïõ ðñïúüíôïò áðü ìéêñüâéá êáé ìéêñïïñãáíéóìïýò. Ìå ôïí ôñüðï áõôü åðéôõã÷Üíåôáé ç äåõôåñïâÜèìéá áðïóôåßñùóç ôçò ìÜæáò ôïõ õëéêïý ðïõ äéÝñ÷åôáé ìÝóá áðü ôçí êÜøïõëá.

Óå áõôÞ ôçí âáèìßäá, ëáìâÜíåé ÷þñá ç ìåñéêÞ áðáëëáãÞ ôùí åðåîåñãáóìÝíùí áðïññéììÜôùí áðü ðÜóçò öýóåùò ìïëõóìáôéêÜ-ðáèïãüíá öïñôßá, Ýôóé þóôå ôï ôåëéêü ëáìâáíüìåíï ðñïúüí íá åßíáé áóöáëÝò ãéá ôïí Üíèñùðï êáé öéëéêü óôï ðåñéâÜëëïí.

Óôï åóùôåñéêü ôçò êÜøïõëáò óôáèåñïðïßçóçò, ç ñýèìéóç ôçò õãñáóßáò ôïõ ðñïúüíôïò åðéôõã÷Üíåôáé äéï÷åôåýïíôáò åðåîåñãáóìÝíá õãñÜ (óôñáããßóìáôá) áðü ôçí áíôßóôïé÷ç äåîáìåíÞ óõëëïãÞò. Ç ìåôáöïñÜ ôùí õãñþí ãßíåôáé ìå áíôëßá êáé ç åëåã÷üìåíç Ýã÷õóç óôï åóùôåñéêü ôçò êÜøïõëáò áðü åéäéêÜ áêñïöýóéá.

¼ðùò ðñïáíáöÝñáìå, ç êÜøïõëá óôáèåñïðïßçóçò, åßíáé åîïðëéóìÝíç óôï êÜôù ìÝñïò ôçò ìå ìéá ìïíÜäá äéá÷ùñéóìïý êáé áíÜêôçóçò ôùí áíáêõêëþóéìùí õëéêþí. Ç ìïíÜäá äéá÷ùñéóìïý ðåñéëáìâÜíåé êáôÜëëçëåò ìç÷áíéêÝò êáé çëåêôñïíéêÝò äéáôÜîåéò ãéá ôïí äéá÷ùñéóìü ôùí áíáêõêëþóéìùí õëéêþí áðü ôï óôåñåü óôáèåñïðïéçìÝíï ðñïúüí ðïõ óõãêåíôñþíåôáé åíôüò ôçò êÜøïõëáò.

¼ëá ôá óôïé÷åßá åêåßíá ðïõ äåí äéá÷ùñßæïíôáé, óõãêåíôñþíïíôáé óå êáôÜëëçëç Ýîïäï êáé ïäçãïýíôáé óôç óõíÝ÷åéá óôç ìïíÜäá ðåëëåôïðïßçóçò (ðåëëåôïìç÷áíÞ), üðïõ åðåîåñãÜæïíôáé óå õøçëÞò ðõêíüôçôáò pellets».

Reply Contact

ÅëëçíéêÞ åôáéñåßá õðïãñÜöåé óõìöùíßá áîßáò 31 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí ìå ôçí Rayth

http://www.soukosrobots.gr/

 29-01-07

Ï ê. Êþóôáò Óïýêïò åßíáé ï éäñõôÞò êáé éäéïêôÞôçò ôçò åôáéñåßáò ñïìðïôéêþí óõóôçìÜôùí Soukos Robots ìå Ýäñá ôç ËÜñéóá. Áí êáé ç åôáéñåßá ëåéôïõñãåß Þäç áðü ôï 1979, ôñÜâçîå ðÜíù ôçò ôá öþôá ôçò äçìïóéüôçôáò ìüëéò ðñéí áðü ìåñéêÝò çìÝñåò, üôáí õðÝãñáøå óõìöùíßá áîßáò 31 åêáôïììõñßùí äïëáñßùí ìå ôçí áìåñéêáíéêÞ åôáéñåßá Raytheon ãéá ôçí ðþëçóç ôïõ óõóôÞìáôïò ðñïóôáóßáò ï÷çìÜôùí ìÜ÷çò áðü åðéèÝóåéò ìå ñïõêÝôåò RPG...

 

http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=73558

 

 

·          

http://engineertech.gr/Themes/default/images/icon_post_show.gif07-26-2010 13:03

  •  

Reply Contact

 Ñïìðüô ìÝëëïíôïò made in Larissa

http://www.soukosrobots.gr/

 

áðü Soukos Robots 8:35ìì, ÄåõôÝñá 22 Éáíïõáñßïõ 2007

 

ï Ê. Óïýêïò ïíåéñåýåôáé üôé ç ðåñéï÷Þ ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå Ýíá «ìéêñü Ôüêéï»! «ÐÜíôá, ïé Åëëçíåò ãíþóç "ðïõëïýóáìå". Ãéáôß íá ìçí ôï êÜíïõìå êáé ôþñá;», ëÝåé ï Ëáñéóáßïò... «Êýñïò ÃñáíÜæçò».

 

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=640345

 

 

·          

http://engineertech.gr/Themes/default/images/icon_post_show.gif07-26-2010 13:15

  •  

Reply Contact

ÑÏÌÐÏÔÉÊÏÓ ÊÁÄÏÓ ÁÍÁÊÕÊËÙÓÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÙÍ

http://www.robotikoskados.gr/index.php

http://www.robotikoskados.gr/images2/peiraias/peiraias2t.jpg   http://www.robotikoskados.gr/images2/caldera/caldera1t.jpg  http://www.robotikoskados.gr/images2/gaea/gaea2t.jpg   http://www.soukosrobots.gr/images2/news/bin/penteli.jpg

1 of 1 (4 items)

© 2009 engineertech.gr

Powered by Community Server (Non-Commercial Edition), by Telligent Systems
--
Íéêïò ×ñõóüãåëïò

ÿþ<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 12"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 12"> <link rel=File-List href="%7beg_autodioik%7d%20—%20ÃÉÃÄ®%20'½±ºÍº»É÷%20ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹%20¼µ%20¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿ÍÂ%20º¬´¿ÅÂ..files/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="%7beg_autodioik%7d%20—%20ÃÉÃÄ®%20'½±ºÍº»É÷%20ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹%20¼µ%20¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿ÍÂ%20º¬´¿ÅÂ..files/editdata.mso"> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Template>NormalEmail</o:Template> <o:Revision>1</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Created>2011-02-21T13:44:00Z</o:Created> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>193</o:Words> <o:Characters>1048</o:Characters> <o:Company>Grizli777</o:Company> <o:Lines>8</o:Lines> <o:Paragraphs>2</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>1239</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <link rel=themeData href="%7beg_autodioik%7d%20—%20ÃÉÃÄ®%20'½±ºÍº»É÷%20ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹%20¼µ%20¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿ÍÂ%20º¬´¿ÅÂ..files/themedata.thmx"> <link rel=colorSchemeMapping href="%7beg_autodioik%7d%20—%20ÃÉÃÄ®%20'½±ºÍº»É÷%20ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹%20¼µ%20¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿ÍÂ%20º¬´¿ÅÂ..files/colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:DoNotExpandShiftReturn/> <w:BreakWrappedTables/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520082689 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"š±½¿½¹ºÌ À¯½±º±Â"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> </head> <body lang=EL link=blue vlink=purple style='tab-interval:36.0pt'> <div class=WordSection1> <p class=MsoNormal style='margin-left:120.0pt;text-indent:-120.0pt;tab-stops: 120.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black'>'ÀÌ:<span style='mso-tab-count:1'>                                </span></span></b><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black'>eg_autodioik@googlegroups.com µº ¼­Á¿Å Greg Maltezos [maltezos@gmail.com]<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:120.0pt;text-indent:-120.0pt;tab-stops: 120.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black'>'À¿ÃÄ¿»®:<span style='mso-tab-count:1'>                      </span></span></b><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black'>21 </span><span lang=RU style='font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Calibri;color:black;mso-ansi-language:RU'>D52@0;O 2011 3. 15:07<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:120.0pt;text-indent:-120.0pt;tab-stops: 120.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><span lang=RU style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black;mso-ansi-language:RU'>˜­¼±:<span style='mso-tab-count:1'>                              </span></span></b><span lang=RU style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black;mso-ansi-language:RU'>{eg_autodioik} — ÃÉÃÄ® '½±ºÍº»É÷ ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹ ¼µ ¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿Í º¬´¿ÅÂ.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-left:120.0pt;text-indent:-120.0pt;tab-stops: 120.0pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'><b><span lang=RU style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black;mso-ansi-language:RU'>£Å½·¼¼­½±:<span style='mso-tab-count:1'>                    </span></span></b><span lang=RU style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black;mso-ansi-language:RU'>'¹Îù¼· "¹±Çµ¯Á¹Ã· 'À¿ÁÁ¹¼¼¬Äɽ.pps</span><span style='font-family:"Calibri","sans-serif";mso-bidi-font-family:Calibri; color:black'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p> <div id="id_4d62627d7b9b37156079579"> <p class=MsoNormal style='line-height:10.5pt'><span style='font-size:8.5pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"'>— ÃÉÃÄ® '½±ºÍº»É÷ ÀµÄÅDZ¯½µÄ±¹ ¼µ &nbsp;¾µÇÉÁ¹ÃÄ¿Í º¬´¿ÅÂ<br> <br> 1. ˆ½±½ ³¹± Ä¿ º±¸±ÁÌ Ç±Áį<br> 2. ˆ½±½ ³¹± Ä¿ ­³ÇÁɼ¿ DZÁį, ¶µ»±Ä¯½µÂ<br> 3. ˆ½±½ ³¹± ı À»±ÃĹº¬<o:p></o:p></span></p> </div> <p class=MsoNormal><span class=apple-style-span><span style='font-size:8.5pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"'>4. ˆ½±½ ³¹± ı ±»¿Å¼¯½¹±</span></span><span style='font-size:8.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><br> <span class=apple-style-span><span style='font-family:"Tahoma","sans-serif"'>5. ˆ½±½ ³¹± ı ³Å±»¹¬</span></span><br> <span class=apple-style-span><span style='font-family:"Tahoma","sans-serif"'>6. ˆ½±½ ³¹± ı Ãͼ¼µ¹ºÄ±</span></span><br> <span class=apple-style-span><span style='font-family:"Tahoma","sans-serif"'>7. ˆ½±½ ³¹± ı ²¹¿´¹±ÃÀμµ½±</span></span><br> </span><br> -- <br> <br> <br> <b><i>"Á·³ÌÁ·Â ¸. œ±»Ä­¶¿Â</i></b>&nbsp;</p> <div> <p class=MsoNormal><span style='font-family:"Georgia","serif"'>•½µÁ³µ¹¿»Ì³¿Â œ·Ç±½¹ºÌÂ</span></p> <div> <div> <p class=MsoNormal><span style='font-size:8.5pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>&nbsp;&nbsp; ¤—› :&nbsp;</span><b>6932.313.108</b></p> </div> <div> <p class=MsoNormal>&nbsp;<a href="http://www.Energy.Net.gr" target="_blank">www.Energy.Net.gr</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </div> <div> <p class=MsoNormal><a href="http://eco-aegina.blogspot.com" target="_blank">eco-aegina.blogspot.com</a></p> </div> <div> <p class=MsoNormal><span style='color:#336666'>&quot;£º­È¿Å Ä¿À¹º¬ º±¹ "Á¬Ãµ À±³ºÌü¹±&quot;</span><span style='color:#99FF99'>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;<br> <a href="http://facebook.com/greg.maltezos" target="_blank">facebook.com/greg.maltezos</a>&nbsp;<span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>my Skype ID:&nbsp;<span style='color:#000099'>greg.maltezos</span></span></p> </div> <div> <p class=MsoNormal><img border=0 id="_x0000_i1025" src="http://thinkbeforeprinting.org/struct/signature-1.gif"><br> ____________________________________________________________________<br> &quot;•'¡œŸ™Ÿ&quot; Ÿ™šŸ›Ÿ"™šŒ &amp;  Ÿ›™¤™£¤™šŒ •¡"'£¤‰¡™&nbsp; <a href="http://www.enarmonion.gr" target="_blank">www.enarmonion.gr</a><br> ____________________________________________________________________</p> </div> </div> </div> <p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p> </div> </body> </html>


--- Στις Πέμ., 24/02/11, ο/η FRANJESKO KALLIS <franky_kal@yahoo.gr> έγραψε:

Από: FRANJESKO KALLIS <franky_kal@yahoo.gr>
Θέμα: ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Προς: geokonto1@otenet.gr, geokonto@otenet.gr, "diatomi@diatomi.gr" <diatomi@diatomi.gr>, jpattas1@otenet.gr
Κοιν.: dimos@andros.gr, press@andros.gr
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 18:02

φίλε Γιώργο, Γιάννη και Δημήτρη, και Δήμαρχε Άνδρου - Γιάννη Γλυνέ
 
Δυστυχώς - αν και εγώ θέλησα να διερευνήσω την Τεχνική Λύση της SOUKOS S.A. - μετά και από εντατική διαβούλευση στον χώρο των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ αλλα΄και των Ο.Τ.Α. που ήδη επιδείχθηκε το Σύστημα, προέκυψαν ιδιαίτερα αρνητικά - απογοητευτικά στοιχεία. Συγκεκριμμένα σου επισυνάπτω Έκθεση Δοκιμαστ. Λειτουργίας του που έγινε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, και ουσιαστικά το απορρίπτει ως " Προβληματικής Λειτουργικότητας" - "Ευπαθές σε βλάβες" - "Αντιοικονομικό"
 
FRANKY

--- Στις Πέμ., 24/02/11, ο/η Kontomarkos george <geokonto@otenet.gr> έγραψε:

Από: Kontomarkos george <geokonto@otenet.gr>
Θέμα: λυση σουκος και απο τις δυο οψεις
Προς: "SPYROS POLEMIS" <jpattas1@otenet.gr>, "FRANJESKO KALLIS" <franky_kal@yahoo.gr>, diatomi@diatomi.gr
Ημερομηνία: Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2011, 0:23

Ενδιαφεροντα που βρηκα για την λυση Σουκος που προωθει ο Δημος Ανδρου.
Ευχομαι να μην αποδειχθει ανθρακες ο θησαυρος.
Φιλικα
Κοντομαρκος Γιωργος0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα