Παρασκευή, Ιουνίου 24, 2011

Fw: [ΘO_Περιβάλλον:14872] Fw: Εκδήλωση για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στην Άνδρο

Áðü:                                ANDRIATTICA Ltd.- FRANJESKO K. [fkall@tee.gr]

ÁðïóôïëÞ:                      25 февраля 2011 г. 12:26

Ðñïò:                              'Ãñáöåßï Ôýðïõ Ðáíáãéþôç ÑÞãá Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò ÐåñéöåñåéáêÞò ÁíÜðôõîçò & Áíôáãùíéóôéêüôçôáò.'; 'ÂÑÏÕÔÓÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ'; 'gantip@1730.syzefxis.gov.gr'

Êïéíïðïßçóç:                 'info@androsinfo.gr'; 'andriaki@hol.gr'; 'andriakipaper@hol.gr'; 'terzopoulou@kykladikonfos.gr'; 'info@koinignomi.gr'; 'newsletter@tvxs.gr'; 'planet@realnews.gr'; 'oiko@kathimerini.gr'; 'mpesstoklima@skai.gr'; 'perivallon@pegasus.gr'; ×Üñçò ÐåñôÝóçò

ÈÝìá:                              FW: ÃÉÁ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ Á.Ó.Á. ÄÇÌÏÕ ÁÍÄÑÏÕ

ÓõíçììÝíá:                    OP-DT_Aporrimmata-epafes_090211.doc; Re {eg_autodioik} ÊÅÑÁÔÅÁ - ÏÉÊÏÐÏËÉÓ-ðñïôáóç Äéá÷åéñéóçò ìå Êïìðïóôïðïéçóç.h; Âéþóéìç Äéá÷åßñéóç ÁðïññéììÜôùí.pps; Re Ãßíåôáé çëåêôñïíéêÞ ôá÷õäñüìçóç Öèçíü êáýóéìï áðü ôá... óêïõðßäéá! Ð.htm; Ï.Ð.-ÈÏ.Áðïññéìì.-Ðñáêôéêï óõíïðôéêï_ 16-2-11.doc; ÙöÝëç ïëïêëçñùìÝíçò äéá÷åßñéóçò_BIO-TEV.mht (292 KB); [ÈO_ÐåñéâÜëëïí13484] Re {eg_autodioik} Fwd EEAA ÌåãÜëï ðáé÷íßäé óå âÜñïò ... (105 KB); {eg_autodioik} Ç óùóôÞ Áíáêýêëùóç ðåôõ÷áßíåôáé ìå îå÷ùñéóôïýò êÜäïõò..htm; ENVICARE - ÎÏιέρÏμα για Ïο σύσÏημα SPEEDBALLER-σÏÏ... (49,9 KB)

 

 


Áðü: FRANJESKO KALLIS <franky_kal@yahoo.gr>
ÈÝìá: ÃÉÁ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ Á.Ó.Á. ÄÇÌÏÕ ÁÍÄÑÏÕ
Ðñïò: geokonto1@otenet.gr, geokonto@otenet.gr, "diatomi@diatomi.gr" <diatomi@diatomi.gr>, jpattas1@otenet.gr
Êïéí.: dimos@andros.gr, press@andros.gr
Çìåñïìçíßá: ÐÝìðôç, 24 ÖåâñïõÜñéïò 2011, 18:02

ößëå Ãéþñãï, ÃéÜííç êáé ÄçìÞôñç, êýñéå ÄÞìáñ÷å ¢íäñïõ - ÃéÜííç ÃëõíÝ

 

Äõóôõ÷þò - áí êáé åãþ èÝëçóá íá äéåñåõíÞóù ôçí Ôå÷íéêÞ Ëýóç ôçò SOUKOS S.A. - ìåôÜ êáé áðü åíôáôéêÞ äéáâïýëåõóç óôïí ÷þñï ôùí ÏÉÊÏËÏÃÙÍ ÐÑÁÓÉÍÙÍ áëëá´êáé ôùí Ï.Ô.Á. ðïõ Þäç åðéäåß÷èçêå ôï Óýóôçìá, ðñïÝêõøáí éäéáßôåñá áñíçôéêÜ - áðïãïçôåõôéêÜ óôïé÷åßá. ÓõãêåêñéììÝíá óïõ åðéóõíÜðôù ¸êèåóç Äïêéìáóô. Ëåéôïõñãßáò ôïõ ðïõ Ýãéíå áðü ôçí  Ôå÷íéêÞ Õðçñåóßá ôïõ ÄÞìïõ ÊáëáìÜôáò, êáé ïõóéáóôéêÜ ôï áðïññßðôåé ùò " ÐñïâëçìáôéêÞò Ëåéôïõñãéêüôçôáò" - "ÅõðáèÝò óå âëÜâåò" - "Áíôéïéêïíïìéêü"

 

ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÓ ÊÁËËÉÂÑÏÕÓÇÓ – Áñ÷éôÝêôùí Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð./ åéäéê. Âéïêëéìáôéêüò Ó÷åäéáóìüò Êôéñßùí & Åöáñìïãþí Á.Ð.Å.

-       ÌÝëïò ôùí ÏÉÊÏËÏÃÙÍ ÐÑÁÓÉÍÙÍ & ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏÕ ÁÍÅÌÏÕ óôï ÍÏÔÉÏ ÁÉÃÁÉÏ

-        

-        

-        

-        

-        

-      

--- Óôéò ÐÝì., 24/02/11, ï/ç Kontomarkos george <geokonto@otenet.gr> Ýãñáøå:


Áðü: Kontomarkos george <geokonto@otenet.gr>
ÈÝìá: ëõóç óïõêïò êáé áðï ôéò äõï ïøåéò
Ðñïò: "SPYROS POLEMIS" <jpattas1@otenet.gr>, "FRANJESKO KALLIS" <franky_kal@yahoo.gr>, diatomi@diatomi.gr
Çìåñïìçíßá: ÐÝìðôç, 24 ÖåâñïõÜñéïò 2011, 0:23

Åíäéáöåñïíôá ðïõ âñçêá ãéá ôçí ëõóç Óïõêïò ðïõ ðñïùèåé ï Äçìïò Áíäñïõ.

Åõ÷ïìáé íá ìçí áðïäåé÷èåé áíèñáêåò ï èçóáõñïò.

Öéëéêá

Êïíôïìáñêïò Ãéùñãïò

 

Áðü:                                Karagianni Olga [o.karagianni@chios.aegean.gr]

ÁðïóôïëÞ:                      8 июня 2011 г. 13:27

Ðñïò:                              Karagianni Olga

ÈÝìá:                              Ðñüóêëçóç óå åêäÞëùóç ãéá ôï æÞôçìá ôùí áðïññéììÜôùí óôçí ¢íäñï-áðü Á.Ð.Ë.Á. & ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ËÝó÷ç ¢íäñïõ

 

 

 --- Στις Πέμ., 23/06/11, ο/η FRANJESKO KALLIS <franky_kal@yahoo.gr> έγραψε:

Από: FRANJESKO KALLIS <franky_kal@yahoo.gr>
Θέμα: [ΘO_Περιβάλλον:14872] Fw: Εκδήλωση για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στην Άνδρο
Προς: "ecoanemos" <ecoanemos@gmail.com>, "ECO-GREENS / ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ" <notioaigaio@ecogreens.gr>, "nikos Chrys" <nikoschry@gmail.com>, "ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ" <nikos@prytaneion.gr>, "Nikos Mantzaris" <nmantzaris@gmail.com>, "vasso" <dasoponos@gmail.com>, "ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΡΙΠΩΤΗΣ" <evripi@gmail.com>, "Θ.Ο. ΔΙΑΧ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ" <eg-waste@googlegroups.com>, "Θ.Ο. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ" <eg_environment@googlegroups.com>
Κοιν.: "ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" <o.karagianni@chios.aegean.gr>, "diatomi@diatomi.gr" <diatomi@diatomi.gr>, "Εφημεριδα ΑΝΔΡΙΑΚΗ" <andriaki@hol.gr>, "Εφημεριδα ΑΝΔΡΙΑΚΗ" <andriakipaper@hol.gr>, dbasantis@gmail.com, geokonto@otenet.gr, foundisconstas@gmail.com
Ημερομηνία: Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011, 14:57

Μετά την πολύ επιτυχημένη Εσπερίδα που διοργάνωσε η πρόσφατα συσταθείσα Κίνηση - Πρωτοβουλία Πολιτών της Άνδρου (ευαισθητοποιημένων και αγανακτισμένων με την τραγική παλινωδία της Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Άνδρου την περασμένη 30ετία - με ευθύνη των ΟΤΑ και λοιπών φορέων του Κράτους) ΑΝΔΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (Α.Π.Λ.Α.) στο Δημοτικό Κινηματο-θέατρο στην Χώρα της Άνδρου - το απόγευμα της 15/6 (8:30 - 11:00 μ.μ.) και με δυναμική παρουσία 120 και πλεον συμπολιτών μας που ζωηρά συνέχισαν την συζήτηση μετά απο προβολή Βίντεο-Ντοκυμαντέρ για το Ζήτημα Α.Σ.Α. - ΧΑΔΑ της ΜΥΚΟΝΟΥ και την Ανακύκλωση στην ΣΥΡΟ (ποσοστό - ρεκόρ 60+ %), και στην οποία παραβρέθηκα προσωπικά και απεύθυνα Συγχαρητήριο Χαιρετισμό ως μέλος του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ και των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ , ακολουθεί το Σαββατοκύριακο που έρχεται η διοργάνωση απο τους ίδιους δειγματικής - εκπαιδευτικής επιδειξης Ανακύκλωσης+ Κομποστοποίησης με πιθανή συμμετοχή της ECOREC και του κου Φ. Κυρκίτσου. Νομίζω τους αξίζουν Συγχαρητήρια - και γιατί όχι Υποστήριξη ή και Αναβάθμιση σε ΜΚΟ - Τοπική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας με αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποβλήτων του νησιού (το πρότεινε ήδη ο Ν. ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ κατα την κοινή σύσκεψη που είχαμε κατα την επίσκεψη του στην Άνδρο, το πρωΐ της 11/6, και εγώ έχω ήδη επεξεργαστεί σχετικό Καταστατικό / βλ. συνημ.) ώστε να ενταχθεί πιθανά και στο Επιχ. Πρόγραμμα "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" (Αξονας 7) στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου για την πρόσληψη -απασχόληση στις Δράσεις αυτής ανέργων και λοιπών ατόμων με ειδικά προβλήματα.
 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ - Αρχιτέκτων Μηχανικός / ειδικ. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός κτιρίων & Εφαρμογών Α.Π.Ε. / μέλος των Ο.Π. και του ΟΙΚΟΛ. ΑΝΕΜΟΥ στο ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ


Από: Karagianni Olga <o.karagianni@chios.aegean.gr>
Θέμα: Εκδήλωση για ανακύκλωση και κομποστοποίηση στην Άνδρο
Ημερομηνία: Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2011, 14:44

Η  Α.Π.Λ.Α !-Ανδριακή Πρωτοβουλία για Λιγότερα Απορρίμματα (www.androslessgarbage.blogspot.com ), σας προσκαλεί σε 3 ενημερωτικές εκδηλώσεις για
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Το Σαββατοκύριακο 25 & 26 Ιουνίου 2011, σε Γαύριο, Κόρθι & Χώρα.
Σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί :
- ενδιαφέρουσα ενημέρωση για ζητήματα ανακύκλωσης &
- επίδειξη κατασκευής κομποστοποιητή (κατασκευάζω λίπασμα από σκουπίδια)
Αναλυτικότερα :
ΧΩΡΑ, Σάββατο 25 Ιουνίου στις 10.00' στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας
ΚΟΡΘΙ, Σάββατο 25 Ιουνίου στις 18.00' στο Δημοτικό Σχολείο Κορθίου
ΓΑΥΡΙΟ, Κυριακή 26 Ιουνίου στις 17.30' στο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου    
 
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ! - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ & ΦΙΛΟΥΣ
 
 
 
 

--
Λάβατε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε εγγραφεί στην ομάδα ΘΟ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ των Ομάδων Google.
Για να αναρτήσετε κάτι σε αυτήν την ομάδα, αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eg_environment@googlegroups.com.
Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτήν την ομάδα, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eg_environment+unsubscribe@googlegroups.com.
Για περισσότερες επιλογές, επισκεφθείτε αυτήν την ομάδα στη διεύθυνση http://groups.google.com/group/eg_environment?hl=el.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα